دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-300 
2. بررسی اصل تربیتی تدریج در قرآن، مبتنی بر تحلیل و نقد دیدگاه مفسران قرآن

10.30465/srs.2022.5604

بتول ابدال؛ کاوس روحی برندق؛ سید مهدی سجادی؛ نهله غروی نائینی