تماس با ما

اطلاعات تماس:

مدیر اجرایی: امیر اعتمادی بزرگ

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن‌بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، کد پستی 74681-14377، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله پژوهش های علم و دین

Email: elmodin@ihcs.ac.ir

لطفاً برای ارسال مقاله، مشاهده شماره های چاپ شده و دریافت شیوه نامه تألیف مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://elmodin.ihcs.ac.ir


CAPTCHA Image