مجله علمی- پژوهشی «پژوهش های علم و دین»  با هدف گسترش پژوهش‌های آکادمیک در حوزۀ «علم و دین» در جامعه علمی فارسی‌زبان و بررسی ابعاد گوناگون آن از سوی صاحب‌نظران داخلی و بین المللی به انتشار مقالات می‌پردازد.

در این زمینه از مقالاتی که به نسبت علم و دین با حوزه‌های زیر می‌پردازند، استقبال می‌شود:

مباحث کلاسیک علم و دین/ مناسبات علم و دین در جهان امروز/  متافیزیک، تاریخ و فلسفۀ علوم طبیعی و ریاضی/ متافیزیک، تاریخ و فلسفۀ پزشکی و زیست‌شناسی/ مطالعه موردی نظریات علمی مثل نظریه تکامل

الهیات، فلسفه و علم نزد متفکران باستان و مدرن / علم، تکنولوژی و تمدن در جهان اسلام/ برآمدن علوم مدرن و انقلاب علمی/ الهیات طبیعی و علوم مدرن/ الهیات، علوم انسانی و اجتماعی مدرن / علم و سکولاریسم/ علم، تکنولوژی و اخلاق در حوزه‌های همچون محیط زیست، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک / الهیات فلسفی و متافیزیک/ الهیات علمی و اخلاق/ الهیات، هنر، تکنولوژی و معماری....

شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم 213176 /3 تاریخ 20/10/1391