اخبار و اعلانات

هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ پژوهش‌های علم و دین براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود. ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد: 1.هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود. برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100 هزار تومان دریافت شود. 2.هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت ...

مطالعه بیشتر

اعتبار نشریه

شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم 213176 /3 تاریخ 20/10/1391

مطالعه بیشتر