هزینه چاپ مقاله
براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1401/02/24، شمارۀ 40879) برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود. (تاریخ درج خبر: 1401/10/17) عطف ‌به آیین‌نامه ابلاغی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری، به شماره 40879 مورخ  1401/2/24  و مصوبه هیات محترم رئیسه پژوهشگاه به‌شماره 1/143115، مورخ 1402/8/3  هزینه داوری مقالات ( برای مقالات با 6000 هزار واژه) در سامانه نشریات، به شرح زیر می باشد: پیرو ابلاغ مصوبه هیات محترم رئیسه پژوهشگاه به‌شماره 1/149318، مورخ 1402/10/23 ...

مطالعه بیشتر

اعتبار نشریه
شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم 213176 /3 تاریخ 20/10/1391

مطالعه بیشتر