داوران

راهنمای داوران

 برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «پژوهش‌های علم و دین» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.