اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی معین زاده

فلسفه علم استادیار

.
dr-moinzaqdehyahoo.com
00000

سردبیر

کاوس روحی

مطالعات قرآنی .

modares.ac.ir/uploads/FaResume.k.roohi.pdf
k.roohimodares.ac.ir
.

اعضای هیات تحریریه

خسرو باقری

فلسفه علم استاد

.
kabagher4yahoo.com
.

حسین کلباسی اشتری

فلسفه غرب استاد

.
hkashtariyahoo.com
.

صدرالدین طاهری

فلسفه اسلامی استاد

.
ss_taheryyahoo.com
.

سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استاد

.
beheshtiatu.ac.ir
.

موسی نجفی

فلسفه سیاسی استاد فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mousanajafi.ir/
najafisayahoo.com
0000-0003-3730-1440

هادی وکیلی

عرفان اسلامی دانشیار

.
drhvakiligmail.com
.

سید حسین میرجلیلی

اقتصاد اسلامی استاد

hosein.mirjalili.com
h.jaliliihcs.ac.ir

کاوس روحی

مطالعات قرآنی دانشیار

modares.ac.ir/uploads/FaResume.k.roohi.pdf
k.roohimodares.ac.ir

مدیر اجرایی

امیر اعتمادی

علوم سیاسی .

.
amirmag1357gmail.com
.

سرویراستار

رضا حسینی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

مرضیه لطفی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

marziyelotfiipm.ir