نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه اسلامی . پژوهشگر و مدرس

2 دانشیار فلسفه غرب عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

10.30465/srs.2021.35342.1838

چکیده

تحلیل اگزیستانسیال از مفهوم مرگ یکی از مولفه های بنیادین تفکر هایدگر است. برمبنای تفکر هایدگر، مرگ به مثابه تعین امکان های اصیل دازاین، ضرورتی ست اجتناب ناپذیر، که عیان کننده ی بخشی از جهانمندی وی است. امکانی که دازاین با آن تولد یافته و به فرایند فهم هستی راه می یابد. به دیگر سخن، زندگی و مرگ، در نسبت با یکدیگر تکوین می یابند. در سنت اسلامی، در نهج البلاغه نیز با نگرشی اگزیستانسیالیستی به مفهوم مرگ مواجه هستیم، که به مثابه نزدیک ترین امکان فرد گریزی از آن نیست. خوانش حضرت امیر از مرگ، خوانشی سلبی و اضطراب آور نیست، بلکه نگرشی اصیل و اگزیستاسیالیستی است که فرد در فرایند حیات آن را هم چون امری بالقوه به فعلیت می رساند. در پژوهش حاضر، با نگاهی اگزیستانسیالیستی به مرگ در نهج البلاغه پرداخته خواهد شد و میزان نزدیکی و هم اندیشی هایدگر و حضرت امیر پیرامون مساله مرگ نشان داده خواهد شد. از جمله این که مرگ اندیشی، تعالی به خودآگاهی، زیستن آگاهانه و تعین امکان های واقع بوده ی فرد در جهان است. به بیان دیگر، تفکر درباره ی مرگ، هویت زندگی را برای ما آشکار خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An existentialist reading of death in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Neda Rahbar 1
  • Mehdi Khabbazi Kenari 2

1 Master of Islamic Philosophy. Researcher and lecturer

2 Associate Professor of Western Philosophy, Faculty Member of Mazandaran University

چکیده [English]

Existential analysis of death is one of the fundamental Heidegger's thinking. According to Heidegger, death as the determination of Dasein's genuine possibilities is an inevitable necessity, which reveals part of his universality. The possibility with which Dasein was born and enters the process of understanding existence. In other words, life and death are two seemingly contradictory but mutually reinforcing things. In the Islamic tradition, Nahj al-Balaghah, with its existentialist views on the concept of death, considers it as the closest possibility to a person from which there is no escape. The consciousness’s death and its occurrence is part of the process of being a person. Hazrat Amir's reading of death is not a negative and anxious reading, it is a genuine and existentialist view that one realizes in the process of life as a potential thing. In the present study, with an existentialist view of death in Nahj al-Balaghah and the closeness and contemplation of Heidegger and Imam Ali on the issue of death will be shown, the concept of death ascending to self-awareness, conscious living and determining the real possibilities of the individual in Is the world. In other words, death is a kind of embrace of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death of Consciousness
  • Life
  • Nahjal-Balaghah . Existentialism
قرآن مجید . (1384) ترجمه استاد مهدی الهی قمشه ای . قم . مرکز چاپ و نشر قرآن کریم

ابن ابی الحدید ( 1394 ) نهج البلاغه به همراه شرح وقایع تاریخی . مترجم . غلام رضا لایقی .تهران . انتشارات نیستان 

احمدی .بابک (1381) . هایدگر وپرسش بنیادین. تهران.  نشرمرکز
اونامونو .میگل (1391). درد جاودانگی  ترجمه : بهاالدین خرمشاهی . چ نهم . تهران .انتشارات ناهید
آگامبن .جورجو (1391) زبان ومرگ درباب جایگاه منفیت . ترجمه: پویاایمانی. تهران.نشرمرکز 
آلتنبرد جانسون . پاتریشیا (1388).راه مارتین هایدگر ترجمه: سیدمجید کمالی . تهران . انتشارات مهرنیوشا
بارت . ویلیام (1362). اگزیستانسیالیسم چیست ؟  ترجمه : منصور مشکین پوش. تهران.نشرآگاه 
بلاکهام .هرولد جان (1391) .6متفکراگزیستانسیالیست  ترجمه : محسن حکیمی .چ هشتم تهران .نشرمرکز
بهشتی . احمد ( 1389 ). اندیشه سیاسی - تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه . جلد 2و3 . قم. انتشارات بوستان کتاب .
دشتی . محمد . (1386).  نهج البلاغه . چ دوم . مشهد. انتشارات سنبله
دوستانی .مهدی . (1386). مرگ اگزیستانسیالیستی . .بریده جراید . تهران .روزنامه رسالت شار. ادم . ( 1389). کلبه هایدگر . ترجمه :ایرج قانونی . .تهران.  نشر ثالث
شیخ السلامی .سید حسین . (1385) .غررالحکم . ج اول ودوم .قم. انتشارات انصاریان
طاهرزاده .اصغر .(1388). فرزندم این چنین باید بود . چ دوم . انتشارات لب المیزان. اصفهان
مجتهدی .کریم (1385).نگاهی به فلسفه های جدید ومعاصر در جهان غرب .تهران. انتشارات امیرکبیر .
مکارم شیرازی و همکاران ( 1382 ). پیام امیرالمومنین . جلد 3و7 .  تهران . انتشارات دارالکتب الاسلامیه .
میرزا حسین نوری ، محمد بن حسن حر عاملی ( 1392 ). وسائل الشیعه و مستدرکها . جلد 7 . انتشارات مدرسین حوزه علمیه قم . دفتر انتشارات اسلامی .
هایدگر.مارتین .(1388). هستی و زمان . ترجمه : سیاوش جمادی .چ سوم.انتشارات ققنوس.تهران
هایدگر.مارتین .(1389). هستی و زمان . ترجمه : عبدالکریم رشیدیان .چ هشتم.نشر نی.تهران
 
Angelova,Emilia .(2014) ,Tim s  Dispuiet   and   unrest  .The  Affinity between Hiedegger   and   Levinas .in between   Levinas    and    Hiedegger   by  John  E . Brabinski    and   Eric   S .  Nelson . U.S.A : State University  of  New York  Press .
Guven ,Ferit .(2005).  Madness   and   Death    in Philosophy  .U.S.A : state  University   of  New York .
Hunsinger , George (1968) . Kierkegard . Hiedegger   And  The  Concept   of   Death . U.S.A : Stanford  University .
Kraus ,Peter .(2002). Death   and   Metaphysics    in   Death    and   Philosophy . Edith   by  Jeff   Malpas    and   Robert C . Solomon . U.S.A :Routledge .p.p 88-100 .
Oberst,Joachim .(2009) .Heidegger on Language and Death: The intrinsic connection in Human.  Existence .London .Newyork: Continuum
Pattison,George (2013). Heidegger on death : A critical Theological Essay . U.S.A . Ashgate  publishing  Company
Sember ,Richard .(2007). Rephrasing   Heidegger : A Companion  to Being   and   Time  .Canada : Library  and  Archives   Canada  cataloguing   in  Publication
Wisnewsky , Geremy (2013). Heidegger : An  Introduction . United Kingdom: Publised  by  Rowman .
Zimmerman ,Michael  E.(2000) The  End   of  Authentic  selfhood  in  the Postmodern  Age . in Heidegger  ,Authenticity   and  Modernity . Essay in  Honor  of  Hubert LDryfus  Volume 1. Edited   by  Mark  wrothauahd Jeff Malpas .U.S.A: Massachusets  …..Technology . p.p 123-1