بازشناخت علمی- دینی رابطه «مدائن سماء» و «عمود نور» در روایت: «لهذه النجوم التی فی السماء مدائن …مربوطة کل مدینة الی عمود من نور»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

3 پژوهشگر پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در روایتی از امام علی(ع) وجود مدائنی در آسمان که هر یک به عمودی از نور اتصال دارند، مطمح نظر قرار گرفته است. بعضی مراد از «مدائن سماء» را شهرهایی شبیه به شهرهای زمینی در آسمان دانسته اند و آن را حمل بر وجود زمین های متعدد در فضا کرده اند. برخی نیز بر جعلی بودن روایت مذکور تأکید کرده اند. بر این اساس نوشتار حاضر با عنایت به اختلاف برداشت ها، جهت تبیین چیستی مدلول روایت مذکور به بررسی متنی و سندی آن با تکیه بر روش های نقد حدیث پرداخته است. بر این اساس می توان با تکیه بر صحت سندی و معنای جامع و فراگیر«محصون بودن» برای واژه «مدائن» و «سیارات» برای «نجوم» در متن، به ترتیب به معانی «مدارهای سیارات» و «نیروی جاذبه خورشیدی» برای «مدائن سماء» و «عمود نور» دست یافت. همچنین طول عمود نور در متن حدیث و شعاع منظومه شمسی یعنی فاصله کمربند کوئیپر از خورشید با نظرداشت مرز بخش سیاره‏ای (با تقریب بالا) برابر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recgnition of the relation of heaven cities (مدائن سماء)and columnof light( عمود نور) in the tradition: "These heaven stars have cities…related every city to a column of light"

نویسندگان [English]

  • Zahra Besharati 1
  • Ali Sharifi 2
  • Mohammad Reza Besharati 3
1 Doctor of Quranic and Hadith Sciences at Allame Tabatabaee University
2 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University
3 Researcher of Quran Miracle Research Institute of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In a tradition from Imam Ali (as), existence of some cities in heaven which related each of them to the column of light were mentioned.
Some scholars believed that these heaven cities ((مدائن سما are similar to our world cities but at the heaven, and some of them equals them with different earth in the universe and finally some of them believed that these traditions were fabricated.
Regarding these diverse opinions about this tradition, this article goal is to clarify the meaning of tradition in the base of textual and documental (chain of transmit ion) analysis, emphasizing on the critical methods of traditions.
According to this method regarding the comprehensive meaning of cities مدائن)) and stars (نجوم) in the text, we can realize that "cites" equals the "orbits of planets" and "attractive force of sun"equals "the length of light column" in the text of tradition and the tedious of solar system (i.e.: destination of kuiper belt from sun regarding border of planet section)

کلیدواژه‌ها [English]

  • cities
  • heavens. Column of light
  • orbit
  • attractive force of sun