دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-200 
1. مطالعه و تحلیل اصل تفاوت های فردی در تربیت از دیدگاه مفسران قرآن

صفحه 1-24

10.30465/srs.2020.5478

بتول ابدال؛ کاوس روحی برندق؛ سید مهدی سجادی؛ نهله غروی نائینی