دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-137 
4. شریعت در فلسفۀ سیاسی ابن‌ رشد

صفحه 61-78

فرهاد زیویار؛ ابراهیم مجیدی؛ امیر اعتمادی بزرگ