دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-133 
1. نقش و جایگاه عقل در تفسیر الجامع لأحکام القرآن قرطبی

صفحه 1-14

مجید خزاعی؛ محمدرضا ستوده‌نیا؛ سیدمهدی لطفی