نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجودکتری‌فلسفة‌دین‌پژوهشگاه‌علوم انسانی

چکیده

این مقاله، بر پایة مطالعة موردی آرای کارل گوستاو یونگ دربارة دین، به این پرسش پرداخته است که دو رویکرد متفاوت روان‌شناختی و فلسفی به دین در چه وجوهی از یک‌دیگر متمایز می‌شوند و چرا شناختِ این تمایز برای منظومة دین‌شناسی اهمیت دارد.
برای پاسخ به این پرسش‌ها، مقاله در مقدمه، با اشاره به سه مقطع تاریخیِ «روان‌شناسی دین»، ضمن تقریر دیدگاه یونگ در متن مقطع سوم و پس از برشمردن برخی نقدهای ارائه‌شده به این رویکرد، نتیجه گرفته است که محدود کردن میراث یونگ به «تأثیر دین بر سلامت روان» هم آن میراث را به امری کارکردی تقلیل می‌دهد و هم جان‌مایه‌های بنیادین دین را مورد غفلت قرار می‌دهد. از این رو، در بخش دوم مقاله کوشش شده تا وجه مغفول‌ دیدگاه یونگ دربارۀ «فهم نمادین زبان دین» برجسته و نشان داده شود که چگونه این بخش از دستاوردهای یونگ می‌تواند میراثی برای فلسفة دین قلمداد شود. در بخش پایانی مقاله تلاش شده تا شرایط بهره‌گیری از این میراث جهت تحقق اهدافی که فیلسوف دین در پی آن‌هاست تحلیل و بیان شود. در پایان، نقدِ تعاملِ غیرروش‌مند میان دین‌پژوهی با علوم دیگر برخی از امکانات و محدودیت‌های فیلسوف دین را در چنین تعاملی روشن می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jung against Jung from “psychology of religion” to “philosophy of religion”

نویسنده [English]

  • seyedeh masoumeh mousavi

چکیده [English]

 
This article discusses the two different approaches to the question of psychological and philosophical religion, based on the ideas of Karl Gustav Jung case study of religion, in which aspects are distinguished and why understanding this distinction is important  for the system of religion.
 To answer this question, the paper's  introduction, referring to the three areas of historical psychology of religion, the view of Jung's statement in the third grade and then enumerate some of the criticisms offered by this approach, has concluded that limiting  the influence of religion in Jung's legacy mental health,reduces heritage into something functional and fundamental themes of religion neglected. Thus, in the second part, trying to face the jung perspective of “understanding the symbolic language of religion”  neglected,is highlighted and show how this part of Jung's achievements can be considered a heritage to the philosophy of religion. Finally, we tried to take advantage of this heritage status for the purposes of that philosopher of religion are described in the following. In the end,by critique of religious studies interactions with other sciences,we are suppose to be familiar with some of the possibilities and limitations of the philosopher religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:psychology of religion
  • Philosophy of Religion
  • mental health
  • symbolic language of religion
منابع
اسپلیکا، هود و گرساچ هونسبرگر (1390). روان‌شناسی دین، ترجمۀ محمد دهقانی، تهران: رشد.
پالمر، مایکل (1388). فروید، یونگ و دین، ترجمۀ محمد دهگانپور و غلامرضا محمودی، تهران: رشد.
فرانکل، ویکتور (1375). خدا در ناخودآگاه، ترجمۀ ابراهیم یزدی، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
مصباحیان، حسین (1392). «فراسوی تاریخ در تاریخ»، مجموعه مقالات، همایش دوسالانۀ تاریخ و همکار‌ی‌های میان‌رشته‌ای، پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
مورنو، آنتونیو (1392). یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمۀ داریوش مهرجویی، تهران: مرکز.
یونگ، کارل گوستاو (1384). مشکلات روانی انسان مدرن، ترجمۀ محمود بهفروزی، تهران: جامی.
یونگ، کارل گوستاو (1390). روان‌شناسی و دین، ترجمۀ فؤاد روحانی، تهران: علمی و فرهنگی.
یونگ، کارل گوستاو (1390). سمینار یونگ دربارۀ زرتشت نیچه، ویرایش و تلخیص: جیمز ل. جرت، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران: قطره.
 
Beyers, Jaco (2013). ‘Can symbolsbe “Promoted” or “Demoted”?:symbols as religious phenomena’, HTS: Theological Studies, Vol. 69, No. 1, 14 Jan 2013.htte://dx.doi.org
Daniels, Victor (2011). The Analytical Psychology of Carl Gustav Jung, http://todochiapas.mx/wp content/uploads/2011/09/CATALOGO-DE.
Dourley, John. P. (2008). Paul Tillich, Carl Jung and the Recovery of Religion, Londan and New York: Routledge.
Hull, J. A (1989). Jung:Interpretation your dreams - A guidebook to Jungian dream philosophy and psychology, New York: ST Martin Press.
Hull, R. F. C. (1982). Jung Notes from his Collected Works, Princeton University Press.
Jung, C. G (1975). Collected Works of C. G. Jung, Pantheon Books, New York.
Jung, C. G (1993). ‘Psychotherapist or the Clergy’, Modern Man in Search of a Soul, New York: Harcourt, Brace.
Jung, C. G. (1961). Memories, Dreams, Reflections, New York: Vintage Books
Koenig, Harold G and David B Larson (2001). ‘Religion and Mental Health: evidence for an association’, International Review of psychiatry.International Journal for the Psychology of Religion of Psychiatry, Vol. 13.
Loewenthal, Kate. M. (2000). The Psychology of Religion, England: Oneworld Publication.
Ricoeur, Paul (1970). Freud & Philosophy, Translated by Denis Savage, New Haven & London, Yale University Press.
Rolf, E (2006). Symboltheorien, Berlin: New York.