دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-159 
1. نقش آموزههای دینی در حل بحرانهای زیست محیطی

صفحه 7-21

محمد بیدهندی؛ علی کرباسی زاده؛ محسن شیراوند