شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

زندگی مدرن دارای مبانی متافیزیکی مهمی برای خود است که این مبانی ابعاد مختلف حیات دنیوی بشر مدرن را مدیریت می‌کنند. اهمیت مبانی مذکور در آن است که آن‌ها نحوه نگرش انسان جدید به کل نظام هستی، اعم از خدا، خودش و جهان، را تعیین کرده و لذا با محوریت انسان همه حقایق را فهم و تفسیر می‌کنند.
نتیجه محوریت انسان و سپس معطوف شدن همه توجه به تأمین نیازهای دنیوی باعث افراط او در استفاده از مواهب خدادادی در طبیعت، و غفلت از حقایق غیرمادی و معنوی می‌شود که این دو امر از بحران‌های اساسی انسان در جهان مدرن است.
در حل بحران زندگی مدرن، به نظر می‌رسد نقش دین، بالاخص ادیان الهی، بر عوامل و مؤلفه‌های دیگر مقدم باشد؛ زیرا دین قادر است پاسخ پرسش‌هایی که انسان مدرن از طریق علم و متافیزیک مدرن نتوانست پاسخ آن‌ها را بیابد به انسان گوشزد کند. 
با توجه به نقش مذکور دین و نیز اهمیت علم و نگرش متافیزیکی در حل بحران انسان مدرن، می‌توان به اهمیت نقش علم دینی در این زمینه توجه داشت؛ زیرا علم دینی، در اینجا، نظام معرفتی دربارة جهان طبیعت و نیز ماوراء طبیعت است که آموزه‌های دین در شکل دهی متغیرهای تأثیر گذار آن، دارای نقش و تأثیر مهمی است که به واسطه همین کلیتِ علم، بالاخص کاربردهای آن را، رنگ و جهت دینی داده و از بروز نتایج سکولار و ضد دین جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Look at Epistemological Functions of Religion in Modern Life: Study of the Role Played by Religion Science

نویسنده [English]

  • Qodratullah Qorbani

Assistant Professor, Isfahan University

چکیده [English]

Modern life has its own metaphysical foundations; and these foundations manage various aspects of the modern man's worldly life. The importance of the above foundations lies in the fact that they specify the way man looks at the whole order of being including God, himself, and the world, and thus, they understand and interpret all facts while taking man as a pivot.
As a consequence of man's centrality and then directing all attentions to meet his worldly needs, he goes to extravagance in using God-granted good things of nature, and ignores immaterial and spiritual truths, and these two points are among the main crises of man in the modern world.
It seems that, to solve the crisis of modern life, the role played by religion and in particular by Divine religions, is superior to all other factors; for, religion is able to provide replies for question for which man did not manage to find a reply in modern science and metaphysics.
Taking into account the above role as well as importance of metaphysical knowledge and view in solving the crisis of the modern man, the importance of the role played by religious science in this regard may be found; for, here, religious science is an epistemological system about nature and supra-nature and religious teachings play an important role in shaping its influential variables. And in this way, it grants a religious taint and direction to the whole science and in particular its usages, and prevents emergence of secular and anti-religious consequences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: science
  • Religion
  • Modern life
  • Humanism
  • Religious Science