شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی- دانشگاه امام صادق (ع) (نویسندة مسئول)

چکیده

هرگونه معرفت بشری با زبان و کلماتی که در برگیرندة مفاهیم است، ادا می‌شود. محققان در هر علمی باید مفاهیم را با الفاظ و عباراتی بیان کنند که توضیح و تشریح و تعیین حدود آن آسان باشد تا بتوانند معنا را به همین صورت که در ذهن خود دارند به مخاطب منتقل سازند.
در این میان توسعه و رشد از جمله مفاهیمی است که در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدون آنکه به بار مفهومی آن در چارچوب مورد استفاده توجه واقعی شود. این امر از آن جهت اهمیت دارد که در انتقال مفهوم از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر، لحاظ کردن تفاوت‌های بنیادین در بومی نمودن آن مفهوم و کاربردی کردن آن، اثرگذار است.
در این مقاله با هدف مقایسه مفهوم رشد و توسعه انسانی در چارچوب فکری رایج غربی، به بازتعریف این مفاهیم در چارچوب فکری اسلام پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concepts of Human Growth and Development according to Islam and West

نویسندگان [English]

  • Nikoo Dialameh 1
  • Maryam Baradaran Haghir 2

1 Assistant Professor and Member of Scientific Board, Imam Sadiq (pbuh) University

2 * M.S. in Educational Management, Imam Sadiq (pbuh) University

چکیده [English]

All kinds of human knowledge are communicated by a language and through words which contain concepts. In all sciences, researchers should communicate concepts through words and statements which may be easily explained and described, and their limits may be determined in an easy manner so that the researcher may be able to communicate meanings and concepts, as he has them in his minds, to the audience.
Development and growth are among concepts which are used in various fields without paying a real attention to their conceptual content. This is important since in transmitting a concept from a culture to the other, fundamental differences are of influence in internalizing it and making it functional.
In the present article, to make a comparison about the human growth and development in the intellectual framework popular in the West, the authors have redefined these concepts in the intellectual framework of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth
  • Human Development
  • Factors influencing growth