شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی (علوم قران و حدیث)، دانشگاه پیام نور مرکز قم

2 دکترای جنین شناسی، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نویسنده مسول).

3 دکترای معارف اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز قم

چکیده

در مقالة حاضر به مقایسه تطبیقی مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم جنین شناسی پرداخته شده است. مراحل اساسی تکامل جنین از مرحلۀ نطفه امشاج تا مرحلة علقه، مضغه، عظام و لحم (که قرآن کریم این نام‌های علمی را به آن‌ها داده) در واقع با شکل و خصوصیات میکروسکپی آن‌ها مطابقت دارد. با توجه به اینکه در طول همة این مراحل جنین از چند میلی‌متر تجاوز نمی‌کند، علم جنین‌شناسی که در نیمه دوم قرن بیستم پدید آمد، چنین وصف قرآنی را از طریق پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات جدید تأیید نموده است. با شناخت مراحل تشکیل جنین انسان که جلوه‌ای از شگفتی‌های قرآان می‌باشد، ایمان و اعتقاد به صاحب جهان خلقت، خداوند باری تعالی، پیامبر خاتم و معجزه جاودانه‌اش قران کریم، در جسم و جان خواننده بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Made between Stages of Evolution of Man's Embryo According to the Quran, Hadith, and Embriology

نویسندگان [English]

  • Zohreh Kamkar 1
  • Shahnaz Razavi 2
  • Mohammad Hadi AminNanji 3

1 Student of Mastership in Islamic Sciences (Sciences of Quran and Hadith), Qom Payam Nur University

2 PhD in Embryology, Assistant Professor, Medicine Department of Isfahan Medical Sciences University

3 PhD in Islamic Sciences, Member of Scientific Board in Qom Payam Nur University

چکیده [English]

In the present article, a comparison has been made between stages of evolution of man's embryo according to Quran, hadiths, and embryology. Main stages of evolution of the embryo from thickened fluid (emshaj) to congealed blood ('ulqah) to embryo (muzghah) to bones and flesh (scientific names given to them by the Holy Quran) are in correspondence with their microscopic forms and characteristics. In all this stages, embryo's length is not more than few millimeters. Nevertheless, embryology appeared in the second half of the 20th Century with all its modern technology and equipment has confirmed these Quranic descriptions. If one knows the stages of evolution of man's embryo which is a manifestation of the Quran's marvels, his belief in the Owner of the world of creation, God- the Exalted-, as well as the eternal miracle of the Sealing of Prophets, i.e. the Holy Quran, will become stronger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Creation of man
  • Quranic verses
  • embryology
  • Hadiths