دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-142