نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه زنجان و هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد نقده

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان

چکیده

نوشتار حاضر در صدد است تأثیر عوامل فراطبیعی در معناداری زندگی را بر اساس دیدگاه جان کاتینگهام تبیین نماید. در این راستا ابتدا رویکردهای سه­گانه­ی «طبیعت­گرایی، ناطبیعت­گرایی، فراطبیعت­گرایی» که ناظر به نظریه­های معنای زندگی (هدف، ارزش، کارکرد) هستند تبیین شده و سپس به نقد و بررسی دیدگاه کاتینگهام در باب معنای زندگی پرداخته می­شود. کاتینگهام خدا و جاودانگی روح را به عنوان دو عامل فراطبیعی در معنابخشی به زندگی لحاظ می­کند. وی «هنجارهای تغییرناپذیر اخلاقی» را درباره­ی عامل خدامحوری و استناد به مؤلفه­ی «موفقیّت» را درباره­ی جاودانگی روح به عنوان دو دلیل برای مبنای تأیید خویش قرار می­دهد. او در دلیلی که برای دیدگاه خدامحوری ارائه می­دهد به تبعیت از دیدگاه فراطبیعت­گرایی، نقش خدا را در معناداری، نه به صورت تشریعی و در قالب «امر و نهی الهی» محض، بلکه به صورت تکوینی و در قالب «قانون طبیعی» بیان می­کند. از این روی می­توان دیدگاه­های اختصاصی کاتینگهام در باب معنای زندگی را به قرار زیر معرفی نمود: الف) تفسیر معنا به «هدفِ ارزشمند»، ب) بهره­گیری از نظریه­ی قانون طبیعی برای معنادار کردن زندگی، ج)پذیرش فراطبیعت­باوریِ ترکیبی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compound Supernaturalism of Cottingham and it's role in the Meaning of life

نویسندگان [English]

  • Mahdi Munazzah 1
  • Mohsen Jahed 2
  • Sahar Kavandi 2

1 Faculty member of Islamic Azad University, Naghade

2 Department of Philosophy and Isamic Theology, Faculty of Humanity Sciences, University of Zanjan

چکیده [English]

This essay is going to explain the effect of supernatural elements on the meaning of life from viewpoint of Cottingham. In this study, first, we illustrate the threefold approaches to the theories of meaning of life( perpose, value and function), that is: naturalism, non-naturalism and supernaturalism, then explain the viewpoint of Cottingham( supernaturalism) on the meaning of life. Cottingham interpret the " meaning" as "valuable purpose", and believes that God and the eternality are supernatural elements that give meaning to the life. He enjoys two arguments for confirming his foundation: 1) unchangeable moral norms for theistic element and, 2) successfulness for the eternality. Cottingham in argument that presents through theism for giving life the meaning, uses of genetic foundation and natural law rather than merely divine command. He, at last, emphasizes on compound view( God and eternality) as his final view on giving life ( that is, a life with valuable purpose) the meaning. Because of this, it can be said that the special views of Cottingham are: 1) interpretation of the meaning as a valuable purpose, 2) enjoying natural law for giving life the meaning, 3) believing on compound supernaturalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cottingham
  • compound
  • supernaturalism
  • theism
  • immortality of soul
  • valuable purpose
  • natural law
آ.جیکوبز، جاناتان(1396). فرهنگ اصطلاحات فلسفه­ی اخلاق، ترجمه­ی سید محمدعلی تقوی و زهره علوی­راد، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
آندرهیل، اِولین (1385). حیات معنوی(معنویت در زندگی هر روزه)، ترجمه­ی سیمین صالح(ویراسته­ی مصطفی ملکیان)، چاپ اول، تهران: نشر شور.
افلاطون (1390). دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه­ی محمدحسن لطفی،ج1، چاپ چهارم، تهران: نشر خوارزمی.
پویازاده، اعـظم (١٣٨٢). «معنای زندگی از دیدگاه استیس و هاپ واکر»، مقالات و بررسی ها.
تالیا فرو، چارلز(1382). فلسفۀ دین در قرن بیستم، ترجمه­ی انشالله رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی،
جعفری‌، محمدتقی(1352). تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، ج7، تهران: انتشارات اسلامی.
داستایوفسکی، فئودور(1349). برادران کارامازوف، ترجمه­ی مشفق همدانی، ج 1، تهران:بی­جا.
علیزمانی، امیرعباس و دریانی اصل، مریم(1389). «معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام»، الهیات تطبیقی.
کاتینگهام، جان(1393). معنای زندگی، ترجمه­ی امیر عباس علیزمانی و مریم دریانی اصل، تهران، نشر حکمت.
متز،تدئوس(1389)(الف).آیا هدف خداوند می­تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟، ترجمه­ی محمد سعیدی­مهر، در: معنای زندگی(مجموعه مقالات)، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
متز،تدئوس (1389)(ب). آثار‌ جدید‌ درباره معنای زندگی، ترجمه­ی محسن جـوادی‌ در: معنای زندگی(مجموعه مقالات)، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
متز،تدئوس (1390). «ملاحظه انتقادی بر دیدگاه بایر و کاتینگهام در باب معنای زندگی»، ترجمه­ی سیدمصطفی موسوی اعظم، کتاب ماه فلسفه.
متز،تدئوس (1392). «آیا جاودانگی شرط لازم معنای زندگی است؟»، ترجمه­ی سید مصطفی موسوی اعظم، کتاب ماه فلسفه.
متس، تادئوس(1394). معنای زندگی، ترجمه­ی ابوالفضل توکلی شاندیز، چاپ اول، تهران: نشر ققنوس.
 
Audi,Robert, (2005): Intrinsic Value and Meaningful of Life, Philosophical Papers,vol.34.
Blackburn,Simon,(1996): Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, NewYork.
Cottingham,J.,(2009):The Lessons of Life: Wittgenstein, Religion and Analytic Philosophy, published in H.-J. Glock and J. Hyman and (eds), Wittgenstein and Analytic Philosophy: Essays for P.M.S. Hacker (Oxford: Oxford University Press.
Cottingham,J,(2005)(A):The Spiritual Dimension: Religion, Philosophy and Human Value, ch.3.
Cottingham,J, (2005)(B):Our Natural Guide: Conscience, “Nature” and Moral Experience’, in D. S. Oderberg and T. Chappell (eds.), Human Values; New Essays on Ethics and Natural Law ,London: Palgrave.
Craig, William L,(1984): The raeasonable Faith, Chicago: Moody Press.
Ellin,Joseph,(1995): Morality And The Meaninig of Life, ed:Ft.Worth,Tex: Harcourt Brace.
Fischer,J.(2005),"Free Will ,Death, and Immorality:The Role of Narrative",Philosophical Papers,V.34.
Metz,Thaddeus,(2007):"New Developments in The Meaning of Life",Philosophical Compass,196-217.
Nielsen, K.(1997): "Naturalistic Explanations of Theistic Belief ,in A Companion to Philosophy of Religion",ed. By P.Quinn and C.Talliaferro Oxford :Basil Blackwell.
Nozick Robert,(1981):"Philosophy and The Meaning of Life", Philosophical Explanation,Harvard University Press.
Nozick Robert,(1989):"The Examined Life",NewYork,Simon & Schuster.
Stwart,Noel,( 2010):" Ethics:An Introduction to Moral Philosophy", Politly Press.
Taylor,Richard,(1987): "Time and Life’s Meaning",Review of Metaphysics.
Tolstoy Leo,(1884):"My Confession" ,The Meaning of Life, ed. E.D. Klemke, NewYork: Oxford University Press