دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-151 
1. عقل و عقل‌گرایی در مدرسة کلامی کوفه

صفحه 1-25

رضا برنجکار؛ ام‌البنین خالقیان