نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه، دانشگاه امام خمینی

چکیده

چکیده
علم و دین که هر دو سابقه‌ای طولانی در حیات بشر دارند، در تاریخ بلند خود، در کنار یک‌دیگر بر زندگی او تأثیرگذار بوده‌اند و تقریباً هیچ ناسازگاری‌ای بینشان وجود نداشته. پیش‌رفت وسیع علوم که از قرن هفدهم آغاز شد، به‌تدریج دانش‌مندان را به اکتشافاتی رساند که متفاوت و گاه متعارض با آموزه‌های رسمی دین بود. این امر موجب پیدایش نزاع میان علم و دین شد، تاآن‌جا که عالمان دین و دانش‌مندان به تخطئة آرای یک‌دیگر پرداختند. این نزاع در قرن هفدهم وضعیت متفاوتی یافت، چرا که در این قرن هم دین و هم علم معنای جدیدی یافته بود. علم، تا پیش از این قرن، هویتی مستقل از فلسفه، اخلاق و الهیات نداشت و دین نیز که تا پیش از عصر روشن‌گری بر ایمان استوار بود در این عصر به ‌سمت عقل سوق یافت و صدق و کذب گزاره‌های آن مطمح نظر قرار گرفت. با شکل‌گیری هویت مستقل علم و دین، نزاع میان آن دو یکی از مباحث مهم قرن نوزدهم شد؛ موضوعی که در این مقاله بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Science and Religion Conflict in 19th Century

نویسنده [English]

  • Abdurrazzaq Hesamifar

چکیده [English]

Having long history in human life, science and religion in their long history have influenced it and approximately there was no contradiction. The progress of sciences which started since 17th led scientists to some discoveries deferent from and sometimes in opposition to the formal doctrines of religion in so far as the clerics and scientists started criticizing the views of each other. In 17th century because of new meanings science and religion the conflict between them changed. Before that time science had no nature independent from philosophy, ethics and theology and the religion which was based on faith before Enlightenment, in that age turned to the reason and the truth and falseness of its propositions started to be assessed. Because of getting two new different and separated natures, the conflict between science and religion became one of the important debates of 19th century, the subject that will be discussed in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: science
  • Religion
  • Reason
  • Anthropomorphism
  • Christianity
  • natural theology
Barbour, Ian (1997). Religion and Science: Historical and Contemporary Issues, San Francisco: Harper San Francisco.
Barton, Ruth (1990). “An Influential Set of Chaps: The X-Club and Royal Society Politics, 1864–85,” British Journal for the History of Science, 23.
Benn, A. W (1906). A History of English Rationalism in the Nineteenth Century. 2 Vols. London: Longmans, Green, & Todd, 1: 198.
Boutroux, Emile (1919). “Science and Religion,The Monist, 29 (3).
Chadwick, Owen (1970). The Victorian Church, Oxford: Oxford University Press.
Crouch, Nathaniel (1683). The Strange and Prodigious Religions Customs, and Manners of Sundry Nations, London.
Cunningham, Andrew (1988). “Getting the Game Right: Some Plain Words on the Identity and Invention of Science,” Studies in the History and Philosophy of Science, 19.
Draper, John (1875). History of the Conflict between Religion and Science, London.
Guthrie, Stewart Elliott (1996). “Religion: What Is It?”, Journal for Scientific Study of Religion, 35 (4).
Harrison, Peter (2006). “Science and Religion: Constructing the Boundaries,” The Journal of Religion, 86 (1).
Kierkegaard, Søren (1968). Concluding Unscientific Postscript, trans: David Swenson and Walter Lowrie, Princeton, NJ: Princeton University Press.
O'Hear, Anthony (1993). “Science and Religion,” The British Journal for the Philosophy of Science, 44 (3).
Osler, Margaret J. (1997). “Mixing Metaphors: Science and Religion or Natural Philosophy and Theology in Early Modern Europe,” History of Science, 35.
Panikkar, Raimundo (1973). The Trinity and the Religious Experience of Man, Maryknoll, NY: Orbis.
Pascal, Blaise (1976). “The Memorial,” in his Pense´es. Ringwood: Penguin.
Polkinghorne, John (1988). Science and Creation, London: SPCK Press.
Ross, Sydney (1962). “‘Scientist’: The Story of a Word,” Annals of Science, 18.
Saler, Benson (1993). Conceptualizing Religion: Immanent Anthropologists, Transcendent Natives, and Unbounded Categories, Leiden, New York, Koln: E. J. Brill.
Schaffer, Simon (1986). “Scientific Discoveries and the End of Natural Philosophy,” Social Studies of Science, 16.
Spencer, Herbert (1854). “The Genesis of Science,” British Quarterly Review, 20.
Stark, Rodney and William Sims Bainbridge (1987). A Theory of Religion, Vol. 2 of Toronto Studies in Religion, New York: Peter Lang.
White, A. D. (1896). A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 2 Vols, New York.
Wilfred, Cantwell Smith (1978). The Meaning and End of Religion, London: SPCK Press.