نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارعلوم سیاسی،علوم‌و تحقیقات

2 مربی‌پژوهشکدةمطالعات‌راهبردی‌فرهنگ

چکیده

چکیده
مورمونیسم فرقه‌ای مسیحی است که در قرن نوزدهم در امریکا پا به عرصة ظهور گذاشت. رشد چشم‌گیر آن در امریکا و اروپا و انتظار جهانی شدن آن از منظر برخی جامعه‌شناسان شناخت آن را ضروری می‌سازد. لذا این مقاله به معرفی و توصیف ویژگی‌های آن فرقه همت می‌گمارد و به شیوه‌ای تاریخی به بیان زمینة ظهور، تولد و مرگ بنیان‌گذار، پیام مؤسس، فراز و نشیب، علل گسترش، کتب مقدس و آموزه‌های آن می‌پردازد.
مقالة حاضر وجوه تشابه و تمایز مورمونیسم با جریان اصلی مسیحیت را بررسی خواهد کرد و سازگاری آن را با فرهنگ امریکایی تا حد کنار گذاشته شدن برخی آموزه‌ها به تصویر می‌کشد. هم‌چنین، نشان می‌دهد این فرقه چگونه با برجسته‌کردن امریکایی‌های اسرائیلی‌تبار به دنبال ایجاد اورشلیم جدید در سرزمین مقدس امریکا، با هدف آماده‌سازی جهان برای بازگشت مسیح بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Israeli christianity: The emergence and spread of Mormonism

نویسندگان [English]

  • Majid tavassoli 1
  • Zohreh saeidi 2

چکیده [English]

Mormonism is one of  the cults of Christianity that was established in America in the nineteenth century. It is important to recognize sect of Mormonism, because it has significant growth in America and  Europe and also some sociologists expect it to bo globalized.  This article describs Mormonism and explains the historic context of rise, birth and death of the founder, message of the founder, ups and downs, causes of extend, the Scriptures and doctrines.
This paper tries to find the similarities and differences of Mormonism  in respect to mainstream Christianity. We want to explain its maximum compatibility with American culture and adjustment of some of its doctrins, expressing how this cult seeks the new Jerusalem in holy land of America trise to base current Americans originality on an Israeli-Hebraic descent and it’s effort to prepare world for return of Christ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Sect
  • Mormon
  • Later-day Saints
  • Americans of Israel origin
  • Christian Revival
کتاب مقدس.
اسمارت، نینیان (1383). تجربة دینی بشر، ج 2، ترجمة محمد رضایی و ابوالفضل محمودی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
اسمیت، جوزف (1386). کتاب مورمون، ترجمة فاطمه توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
تیسن، هنری ]بی‌‌تا[. الهیات مسیحی، ترجمة ط. میکائیلیان، ]بی‌نا[.
گالووی، آلن ]بی‌تا[. پانن برگ: الهیات تاریخی، ترجمة مراد فرهادپور، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.
مولند، اینار (1387). جهان مسیحیت، ترجمة محمدباقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران: امیرکبیر.
میشل، توماس (1381). کلام مسیحی، ترجمة حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
ناس، جان بی (1375). تاریخ جامع ادیان، ترجمة علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
 
Andrew, Jackson (2008). Mormonism Explained: What Latter-day Saints Teach & Practice Crossway Books. (Copyright © 2008)
Jack B. Worthy (2008). The Mormon Cult: A Former Missionary Reveals the Secrets of Mormon Mind Control. Copyright © 2008.
Shipps, Jan. Mormonism: The story of a new religious tradition. Illini Books Edition, 1987 © 1985 by the Board of Trustees of the University of Illinois Manufactured in the United States of America.
Kurt Van Gorden. Mormonism, Copyright © 1995, Edited Design by Art Jacobs, Printed in the United States of America.
Arrington, Leonard J. & Davis Bitton. The Mormon Experience: A History of the Latter-Day Saints, First Paperback Edition. 1992 Published by Arrangement with Alfred A. Knopf, Tnc © 1979, 1992. Manufactured in the United Stated of America.
Maxine Hanks with Jean Kinney Williams. Mormon Faith in America. Copyright © 2003.
Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol. 10.
Philip, R. Roberts with Td Davis and Sandra Tanner (1998). Mormonism Unmasked, Published by B & H Publishing Group.
Richard lyman Bushman. Mormonism, Copyright © 2008, Published by Oxford University Press.
Rodney Stark. The Rise of a New World Faith, in Latter–day Saint Social Life: Social Research on the Church and its Members. (provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1998).