دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-152 
3. نقد روایت سوئینبرن از برهان غایت‌شناختی

صفحه 67-90

اصغر محمّدی؛ سحر کاوندی؛ حسن فتح‌زاده