نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام خمینی

2 کارشناس‌ارشد فلسفة دین، دانشگاه امام خمینی

چکیده

موضوع مقالۀ حاضر بررسی و نقد نظریۀ اصلاح نژاد فرانسیس گالتُن است. گالتُن، پسر عموی چارلز داروین، با انجام مطالعات آماری بر روی افراد برجستۀ علمی، ادبی، ورزشی، و نظامی انگلستان در طول چندین نسل مدعی شد که هوش و قابلیت‌‌های طبیعی در انسان‌‌ها امری ارثی است. بر این اساس، وی نظریۀ اصلاح نژاد را مطرح ساخت که در جهت عکس نظریۀ داروین و بر مبنای انتخاب مصنوعی بود. هدف گالتُن از طرح نظریۀ اصلاح نژاد بهبود و اصلاح نسل و تبار انسان از طریق افزایش هوش و ممانعت از بلاهت و کودنی بود. درواقع، گالتُن مدعی بود، همانند حیوانات اهلی، انسان‌‌‌ها را نیز می‌توان با انتخاب مصنوعی اصلاح کرد. با شروع قرن بیستم ایدۀ گالتُن به جنبشی اجتماعی و فراگیر در کشور‌های مختلف عالم از جمله انگلستان، امریکا و آلمان تبدیل شد و باعث تصویب قوانینی غیراخلاقی از سوی دولت‌ها همچون عقیم‌سازی اجباری و نظایر آن به بهانۀ اصلاح نسل شد. در آلمان نازی، جنبش اصلاح نژاد به ابزاری برای نژادپرستی و ارتکاب جنایت‌های بزرگ مبدل گشت. با این حال ایدۀ اصلاح نژاد هیچ‌گاه به طور کامل از میان نرفت. پیشرفت‌های علمی در حوزۀ ژنتیک انسانی و کشف DNA انسان و نیز رمزگشایی از ژنوم انسانی همراه با عواملی دیگر باعث احیای نظریۀ اصلاح نژاد در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شد. جریان جدید اصلاح نژاد بر خلاف جریان اصلی آن، که ترکیبی از باور‌های علمی و شبه‌علمی بود، بر باور‌های علمی مبتنی بود. از این حیث اشکالات علمی وارد بر جریان اصلی اصلاح نژاد بر آن وارد نبود. با این حال نظریۀ اصلاح نژاد همواره، چه در گذشته و چه در حال، به دلیل پیامد‌های خطیری که داشته است و نیز سوءاستفاده‌‌های زیادی که از آن شده است مورد نقد‌های اخلاقی جدی بوده است. در نوشتار حاضر سعی شده است مهم‌ترین نقد‌های علمی و اخلاقی وارد بر جریان اصلی اصلاح نژاد مورد بحث و فحص قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Francis Galton’s Thesis of Improvement of the Races

نویسندگان [English]

  • Majeed Mollayousefi 1
  • Reza Rezaee Mostaqim 2

چکیده [English]

This paper reviews and criticizes Francis Galton’s ideas on improvement of the races. Galton, a cousin of Charles Darwin, carried out statistical studies about UK’s important scientific, literary, sports and military figures from several generation and finally he claimed that intelligence and natural abilities of humans are transferred to them through heredity. He then proposed his thesis on improvement of the races, which is opposite to Darwin’s theory of evolution and is based on artificial selection rather than natural selection. Artificial selection supposedly increased intelligence of the human raise, which in turn would eliminate foolishness. Similar to domesticated animals, he argued, humans could be improved through artificial selection. By the early 20th century, Galton’s ideas had turned into a social movement in different countries of the world, including the UK, USA, and Germany), resulting into legislation of unethical laws by the governments, including forced sterilization. In the Nazi Germany, improvement of races turned into an instrument for racism and committing horrific crimes. The idea of race improvement was never totally gone. Scientific advancements in the field of human genetics, the discovery of the DNA and decoding human genome, alongside a number of other factors, revived the idea of improvement of races in the early years after WWII. This new wave of improving races, unlike the first wave which was based on both scientific and pseudo-scientific beliefs, totally lied upon scientific beliefs and therefore could not be the subject of criticisms similar to those made of the first wave. Yet the idea of improving the races has always been subject of serious eithical criticisms due to its horrible outcomes and the many abuses that have taken place under the name of improvement. This paper tries to investigate and analyze important scientific and ethical criticisms made of the first wave of improvement of races.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: improvement of races
  • Frances Galton
  • hereditary genius
  • Natural Selection
  • artificial selection
منابع
اتکینسون، ریتال و دیگران (1382). زمینۀ روان‌شناسی هیلگارد، ج 2، ترجمۀ محمدنقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.
اوبرباخ، شارلوت (1347). علم وراثت، ترجمۀ محمود بهزاد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
پیترز، تد (1386). بازی در نقش خدا؟ جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بشر، ترجمۀ عبدالرضا سالار بهزادی، تهران: نی.
داروین، چارلز رابرت (1351). بنیاد انواع، به‌وسیلۀ انتخاب طبیعی یا کشمکش و نبرد برای زیستن، ترجمۀ عباس شوقی، تهران: ابن سینا و چاپخانة تهران مصور.
کرمی، خدابخش (1381). اوتانازی، مرگ آسان و راحت، تهران: دفتر نشر معارف.
کریمی‌نژاد، محمدحسن و دیگران (1370). اصول ژنتیک انسانی و بیماری‌های ارثی، تهران: محمدحسن کریمی‌نژاد.
محمدی، علی (1387). شبیه‌سازی انسان: ملاحظات علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی، قم: دفتر نشر معارف.
 
Agar, Nicholas (2004). Liberal Eugenics: In Defense of Human Enhancement, Blackwell Publishing Ltd.
Aultman, Julie M. (2006). “Eugenomics: Eugenics and Ethics in the 21st Century”, Genomics, Society and Policy, Vol. 2, No. 2.
Barrett, Deborah and Kurzman, Charles (2004). “Globalizing Social Movement Theory: The Case of Eugenics”, Theory and Society 33.
Bulmer, Michael (2003). Francis Galton: Pioneer of Heredity and Biometry, John Hopkins University Press.
Duster, Troy (2003). Backdoor to Eugenics, New York and London: Routledge, second edition.
Galton, Sir Francis (1909). Essays in Eugenics, London: The Eugenics Education Society.
Galton, Sir Francis (1869). Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences, London: Macmillan and Co.
Galton, David J. (1998). “Greek Theories on Eugenics”, Journal of Medical Ethics 24.
Glad, John (2008). Future Human Evolution: Eugenics in the Twenty-First Century, Abridged and Revised Edition, Hermitage Publishers.
Godin, Benoit (2006). “From Eugenics to Scientometrics: Galton, Cattell and Men of Science”, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, No. 32, www.csiic.ca.
Kevels, Daniel J. (2004). “Eugenics: Historical Aspects”, in Post, Stephen G. (editor in chief), Encyclopedia of Bioethics,3rd edition, Macmillan Reference USA.
Kevels, Daniel J. (2009). “Eugenics, the Genome, and Human Rights”, Medicine Studies.
Khen, Yu. v. (2006). “Unknown Pages of Russian Eugenics”, Herald of the Russian Academy of Sciences, Vol. 76, No. 4.
Lubinsky, Mark S. (1993). “Scientific Aspects of Early Eugenics”, Journal of Genetic Counseling, Vol. 2, No. 2.
Mehler, Barry (1997). “Byondism: Raymond B. Cattell and the New Eugenics”, Genetica 99.
Resta, Robert G. (1992). “The Twisted Helix: An Essay on Genetic Counselors, Eugenics, and Social Responsibility”, Journal of Genetic Counseling, Vol. 1, No. 3.
Selgelid, Michael J. (2003). “Ethics and Eugenic Enhancement”, Poiesis Prax.
Wiesenthal, David L. and Wiener, Neil L. (1999). “Ethical Questions in the New Eugenics”, Science and Engineering Ethics 5.