دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-146 
3. دو تفسیر از صادر اول و اجزای آن در حدیث حدوث اسماء

صفحه 43-57

سیدمحمد حکاک؛ محمدرضا موحدی نجف‎آبادی


5. اصل آنتروپیک و نقش آن در برهان تنظیمِ ظریفِکیهانی بررسی و نقد دیدگاه‎ها

صفحه 77-109

حامد صفایی‎پور؛ سیدمحمدعلی حجتی؛ ابراهیم آزادگان؛ لطف‎اله نبوی


7. نقد و بررسی «سلسله‎مراتبی‎بودن نیازهای انسان در نظریۀ مازلو»

صفحه 129-146

سهراب مروتی؛ حمیدرضا بهرامی؛ مینا یعقوبی؛ فرزاد غلامی