نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی

2 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه‌ طباطبایی

چکیده

چکیده
پلنتینگا در تبیین تعارض تکامل و آموزۀ خلقت، به تجزیه و تحلیل «نظریۀ تکامل» می‌پردازد. او نظریۀ تکامل را، که به «واقعۀ عظیم تکاملی» تعبیر می‌کند، متشکل از چندین نظریه می‌داند و در قبال بخشی از نظریۀ عظیم تکاملی که «نظریۀ تبار مشترک» است، موضع می‌گیرد؛ همچنین، برداشت‌های الحادی را از نظریۀ تکامل ناشی از برداشت نامتناسب «طبیعت‌گرایانه» از نظریۀ تکامل می‌داند که در قبال آن، بر این نظر است که می‌توان از تلقی خداباورانه از نظریه و تلفیقی از نظریه‌های علمی و نظریه‌های دینی دفاع کرد. او موضعی دوئمی نسبت به علم اتخاذ می‌کند و از علم آگوستینی که نوعی نظریۀ علم دینی است، دفاع کرده و برای آن استدلال می‌آورد.
در این نوشتار، نخست، نقدهای هسکر و مک‎مولین به موضع پلنتینگا آورده‎ می‎شود و سپس برخی پاسخ‌های او تحلیل می‌گردد؛ در پایان، به بررسی دیدگاه او و ارزیابی نقدهای آن دو منتقد خواهیم ‎پرداخت و نشان ‎خواهیم ‎داد که چگونه هسکر و مک مولین به هستۀ اصلی بحث پلنتینگا دست نیافته‌اند؛ درنهایت، نیز نقص نظریۀ پلنتینگا برای تعبیر دینی از تکامل نشان‎ داده ‎خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Plantinga’s Viewpoint on Darwinism

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ayatollahi 1
  • Fatemeh Ahmadi 2

چکیده [English]

In his explanation of the conflict of evolution and doctrine of creation, Plantinga analyzes the Theory of Evolution. He describes the Theory of Evolution as the "Grand Evolutionary Story" and considers it as consisting of several notions. He takes a stand against the Theory of Common Ancestry, which is a part of the evolutionary theory. He believes that atheist interpretations of the Theory of Evolution are caused by inappropriate naturalistic conceptions of the Theory. Instead, as Plantinga holds, theistic interpretations of the Theory can be defended using some scientific and religious theories. He also takes a stance towards science, and advocates and argues for Augustinian science, which is a religious science theory.
In this paper, the criticisms leveled against the stance of Plantinga by Hasker and McMullin are discussed and some of Plantinga’s responses are analyzed. Then, we will examine his views and present a critical evaluation of the criticisms. By doing so, we will show how Hasker and McMullin have not understood the core of Plantinga’s ideas. Finally, the failure of Plantinga’s theory in providing a religious interpretation of evolution will be shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Theory of Evolution
  • Grand Evolutionary Story (GES)
  • Theory of Common Ancestry (TCA)
  • Theory of Science of Creation (SC)
  • Augustinian Science
منابع
احمدی، فاطمه؛ و حمیدرضا آیت‌اللهی (1388). «بررسی مقایسه‌ای روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی (با تأکید بر آرای مک‌گراث، باربور و تد پیترز)»، فصل‌نامۀ علمی پژوهشی ادیان و عرفان، س 42، ش 1.
آیت‌اللهی، حمیدرضا (1392). سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
باربور، ایان (1362). علم و دین، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی.
پلنتینگا، آلوین (1380). «علم آگوستینی یا دوئمی»، ترجمۀ مرتضی فتحی‌زاده، مجلۀ جستارهایی در فلسفۀ دین.
پلنتینگا، آلوین (1381). «تکامل و نظم»، ترجمۀ حسن قنبری، فصل‌نامۀ پژوهش‌های فلسفی کلامی، ش 11 و 12.
قراملکی، احد فرامرز (1373). موضع علم و دین در خلقت انسان، تهران: آرایه.
Hasker, William (1992). Evolution and Alvin Plantinga, Department of Philosophy, Huntington College.
Hasker, William (1993). Should Natural Science Include Revealed Truth? A Response to Plantinga, Department of Philosophy, Huntington College.
McMullin, Ernen (1991). Plantinga's Defense of Special Creation, University of Notre Dame.
Plantinga, Alvin (1991). When Faith and Reason Clash: Evolution and the Bible, University of Notre Dame.
Plantinga, Alvin (1992). On Rejecting the Theory of Common Ancestry: A Reply to Hasker, University of Notre Dame.
Plantinga, Alvin (1993). ‘Is Naturalism Irrational’, http://www.giffordlectures. .org/Browse .asp?PubID=TPWAPF and Volume=0 and Issue=0 and ArticleID=13.
Plantinga, Alvin (1996). Darwin, Mind and Meaning, http://www.calvin.edu/academic /philosophy/virtual_library/articles.
Plantinga, Alvin (1997). ‘Methodoligical Naturalism’,
http://www.rationalwiki.org/wiki/Methodological_naturalism.
Plantinga, Alvin (2002). ‘Against Naturalism’, http://www.naturalism.org/plantinga.htm.