دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-250 
2. استدلال پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر: نقدی بر دیدگاه مایکل بیهی

صفحه 23-43

صالح حسن‌زاده؛ محمود رسولی؛ محسن جاهد؛ وهب جعفریان