نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،ایران

چکیده

اخلاق پژوهش رهنمودهایی را برای انجام مسئولانه تحقیق ارائه می دهد.در پژوهش های علوم انسانی اخلاق یکی از موضوعات محوری و بعنوان اخلاق برنامه ریزی، انجام و گزارش تحقیق تعریف می شود که ما را در مورد چگونگی انجام و انتشار تحقیقات علمی راهنمایی می کند. هدف این پژوهش ارائه اصول اخلاقی سازماندهی و انجام تحقیق و هم چنین تشریح ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای می باشد. روش تحقیق این پژوهش اسنادی- تحلیلی است. با تحلیل یافته ها 25 اصل اخلاقی پژوهش ارائه شده است و براساس ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای تقسیم بندی شده است. پاى‏بندى به مسؤولیت‏هاى اخلاقى در سطح پژوهشگران محتاج اصول اخلاقى پژوهش است.بنابراین این اصول، راهنمایی های اخلاقی را برای محققان و مؤسساتی که در آن کار می کنند ارائه می دهد. در پژوهش های علوم انسانی اخلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یک مؤلفه کلیدی در نظر گرفته می شود.ارتقای اهداف تحقیق،ارتقا همکاری و هماهنگی زیاد بین افراد مختلف در پژوهش،پاسخگو کردن محققان در برابر مردم،کمک به ایجاد حمایت عمومی از پژوهش و تقویت مسئولیت اجتماعی از دلایل اهمیت چرایی رعایت اصول اخلاقی در پژوهش های علوم انسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis on the necessity of the role of ethics in research

نویسنده [English]

  • mohammad kazempour teymourloy

PhD student in public administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Research ethics provide guidelines for the responsible conduct of research. In humanities research, ethics is one of the central issues and is defined as the ethics of planning, conducting and reporting research, which guides us on how to conduct and publish scientific research. The purpose of this research is to present the ethical principles of organizing and conducting research, as well as describing the characteristics of people with professional ethics. The purpose of this research is to present the ethical principles of organizing and conducting research, as well as describing the characteristics of people with professional ethics. The research method of this research is documentary-analytical. By analyzing the findings, 25 ethical principles of knowledge have been presented And is divided based on the characteristics of people with professional ethics. Adhering to ethical responsibilities at the level of researchers requires the ethical principles of research. therefore These principles provide ethical guidance for researchers and the institutions in which they work. Ethics is of particular importance in humanities research and is considered as a key component. Promoting research goals, promoting cooperation and coordination between different people in research, making researchers accountable to the public, helping to create public support for research and strengthening social responsibility are among the reasons why it is important to observe ethical principles in humanities research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research ethics؛ professional ethics؛ ethical approaches؛ ethical principles of research
  • Humanities