نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفۀ دین، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه امام خمینی(ره)

چکیده

چکیده
بررسی اعتبار تجربه‌‌های دینی و برشمردن ویژ‌‌گی‎های آن، از دیرباز ذهن فیلسوفان دین را متوجه خود ساخته است. ازآنجا‎ که برخی پژوهش‎های علمی حاکی از تأثیرگذاریِ عواملی غیرمعرفتی همچون موسیقی، مراقبه و... بر تجربۀ دینی هستند، مقالۀ حاضر علاوه بر برشمردن و تحلیل آنها، در پی احصای تأثیراتی است که از بروز این تجارب بر زیست تجربه‎کنندگان آنها حاصل می‌‌شود. همچنین در پایان، به بررسی امکان تاثیرگذاری پژوهش‎های علمی یادشده بر تلقی فیلسوفان از مقولۀ تجربۀ دینی خواهد پرداخت و امید است از این رهگذر بتواند به نگاهی نوین و علمی در بررسی‎های معطوف به تجربۀ دینی دست‎یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Non-Epistemic Factors in the Study of Religious Experience and Its Scientific Surveyability

نویسندگان [English]

  • Hadi Fazeli 1
  • Muhammad Sadeq Zahedi 2

چکیده [English]

The study of religious experience and its features has been one of the most important issues in the history of philosophy of religion. Recent scientific researchers have shown that some factors like music and meditation have a great influence on religious experience. This article is first going to count these factors thoroughly and then study their influence on everyday life. Finally, the impact of scientific researches on philosophers’ understanding of religious experience is addressed. The research result of this article is hoped to open a new chapter in the scientific study of religious experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Science and Religion
  • spiritual experience
  • Religious Experience
  • science and religious experience
  • psychology of religious experience
منابع
پرادفوت، رین (1383). تجربۀ دینی، ترجمۀ عباس یزدانی، تهران: طه.
پترسون، مایکل و دیگران (1386). تجربۀ دینی، تهران: هرمس.
 
Alston, William P. (1993). Perceiving God, The Epistemology of Religious Experience, United States of America: Cornell University Press.
Andresen, Jensine (2001). Religion in Mind, Cognitive Perspectives on Religious Beliefs, Ritual, and Experience, New York: Cambridge University Press.
Argyle, Michael (2000). Psychology and Religion an Introduction, New York: Rutledge Press.
Barrett, Justin L. (2001). How Ordinary Cognition Informs Petitionary Prayer, Journal of Cognition and Culture, Vol. 1, No. 3.
Batson, C. Daniel, (1979). Experimentation in Psychology of Religion: Living with or in a Dream? Journal for Scientific Study of Religion, Vol. 18, No. 1.
Dunbar, R.I.M, (2003). The Social Brain: Mind, Language, and Society in Evolutionary Perspective, Annual Review of Anthropology, Vol.32, Festivals, New York, Rutledge Press
Grossman, Nathan (1975). “On Peter Berger’s Definition of Religion”, Journal for Scientific Study of Religion, Vol. 14, No.3.
Hart, Curtis W. (2008). William James’s “The Varieties of Religious Experience” Revised, Journal of Religion and Health, Vol. 47, No. 4.
Hitchcock, Louise A (2008). Theory for Classics, New York: Rutledge Press.
Hood, Ralph W. (1973). Forms of Religious Commitment and Intense Religious Experience, Review of Religious Research, Vol. 15, No. 1, Religious Values and Viewpoints.
James, William (1997). The Varieties of Religious Experience, New York: Touchstone.
Kellenberger, J. (1978). Mysticism and Drugs, Religious Studies, Vol. 14, No. 2.
Margolis, Robert D., Elifson, Kirk W. (1979). A Typology of Religious Experience, Journal for Scientific Study of Religion, Vol. 18, No. 1.
Pahnke, Walter N. (1969). “The Psychedelic Mystical Experience in Human Encounter with Death”, The Harvard Theological Review, Vol. 62, No. 1.
Pennachio, John (1986). “Near-Death Experience as Mystical Experience”, Journal of Religion and Health, Vol. 25, No. 1.
Puri, Basant K., Lekh, Sudesh K., Nijran, Kuldip S., Bagary, Manjinder S., Richardson, Alexandra J. (2001). SPECT Neuroimaging in Schizophrenia With Religious Delusions, International Journal of Psychology 40.
Salamon, Frank A. Editor (2004). Encyclopedia of Religious Rites, Rituals and Festivals, London, Rutledge University Press.
Wagenfeld-Heintz, Ellen (2008). “One Mind or Two? How Psychiatrists and Psychologist Reconcile Faith and Science”, Journal of Religion and Health, Vol. 47, No. 3.
Willard, Julian (2001). “Alston’s Epistemology of Religious Belief and Problem of Religious Diversity”, Religious Studies, Vol. 37, No. 1.
Wynn, Mark R (2005). Emotional Experience and Religion Understanding, Integrating Perfection, Conception and Feeling, New York: Cambridge University Press