نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد فلسفۀ دین، دانشگاه امام خمینی

2 استادیار فلسفه اسلامی،دانشگاه امام خمینی

چکیده

چکیده
مسیح‎شناسی در غرب و تحقیق و تتبع در خصوص سیمای حقیقی حضرت عیسی (ع) قدمتی به طول تاریخ مسیحیت دارد. عیسی‎مسیح (ع) پرابهام‎ترین فرد در مسیحیت است که این ابهام نه به دلیل نظرها یا تفاسیر مختلف از وی در قرون بعدی، که برخاسته از تعارضات موجود در کتاب عهد جدید است. از یک‎سو، برخی اناجیل با تبعیت از سنت عبرانی ـ یهودی، در جهت تحقّق و آغاز ملکوت خدا، به عیسای تاریخی پرداخته‎اند و سیمایی انسانی و پیامبرگون از ایشان به تصویر کشیده‎اند و از سویی، بخش‎هایی دیگر از عهد جدید، الوهیت مسیح را برای نجات آدمی از گناه، کانون پیام و بشارت خود قرار‎داده‎اند. قرائت نخست به یهودی ـ مسیحی و قرائت اخیر به پولسی ـ یوحنایی موسوم است. آنچه امروزه و از همان زمان مسیحیت نامیده‎ می‎شود، همان قرائت پولسی ـ یوحنایی است که دلایلی چند در قرون اولیۀ پیدایش مسیحیت، به تفوق آن نسبت به قرائت دیگر منجر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jesus in the History: An Inquiry into Two Early Christological Traditions

نویسندگان [English]

  • Javad Ayar 1
  • Majid Mollayousefi 2

چکیده [English]

Christology in the western tradition is as old as Christianity itself. Jesus Christ is one of the most mysterious characters in the history of Christianity. This vagueness is not due to various conflicting interpretations in regard to the person of Christ which came about much later than the time of Christ’s emergence as a historical personality. On the contrary, the source of these conflicting views is within the New Testament. On the one hand, some scholars who could be viewed as followers of the Hebraic-Judaic tradition, have attempted to portray a historical image of Jesus rather than insisting on divine nature of Christ who has come to redeem humanity from the ‘First Sin’. The first interpretation is termed as Judeo-Christian vector and the second approach is conceptualized as the Paul-Johnian interpretation of Christianity. In other words, the dominant view is the Paul-Johnian interpretation which has been able to marginalize the other view in the course of history of the Christian religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Christology
  • Christianity
  • Jesus Christ
  • Paul-Johnian Interpretation
  • Judeo-Christian Interpretation
منابع
آرمسترانگ، کرن (1387). خداشناسی از ابراهیم تاکنون، چ 5، ترجمۀ محسن سپهر، تهران: نشر مرکز.
آرون، ریمون (1377). مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی، ترجمۀ باقر پرهام، چ چهارم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
آشتیانی، جلال‌الدین (1379). تحقیقی در دین مسیح، تهران: نگارش.
استید، کریستوفر (1387). فلسفه در مسیحیت باستان، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، چ 2، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
انجیل (1995). ترجمۀ تفسیری، انگلستان.
ایلخانی، محمد (1382). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانی، تهران: سمت.
پترسون، چارلز اچ. (1384). عهد جدید کتاب مقدس: خلاصه و شرح، ترجمۀ محمودرضا قربان صباغ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
توفیقی، حسین (1387). آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و مؤسسۀ فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم اسلامی.
دانیلو، ژان (1383). ریشه‌های مسیحیت در اسناد بحرالمیت، ترجمۀ علی مهدیزاده، قم: ادیان.
علیزاده، عبدالرضا و دیگران (1383). جامعهشناسی معرفت، جستاری در تبیین رابطۀ «ساخت و کنش اجتماعی» و «معرفت‌های بشری»، زیر نظر محمد توکل، قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
فشاهی، محمدرضا (1354). مقدمه‌ای بر سیر تفکر در قرون وسطی، تهران: گوتنبرگ.
کارپنتر، همفری (1374). عیسی، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران: طرح نو.
کاپلستون، فردریک (1380). تاریخ فلسفۀ یونان و روم، ترجمۀ جلال‌الدین مجتبوی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی انتشارات سروش.
کونگ، هانس (1386). متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
گروتوس، داگلاس (1385). فلسفۀ عیسی، ترجمۀ احمدرضا تقاء، تهران: طرح نو.
گلین، ریچاردز (1383). پلورالیزم دینی، ترجمۀ رضا گندمی نصرآبادی و احمدرضا مفتاح، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
لین، تونی (1386). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
مجتهدی، کریم (1375). فلسفه در قرون وسطی (مجموعه مقالات)، تهران: امیرکبیر.
میشل، توماس (1387). کلام مسیحی، ترجمۀ حین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
مک‎کواری، جان (1382). «چهرۀ عیسی مسیح در مسیحیت معاصر»، ترجمۀ بهروز حدادی، مجلة هفتآسمان، ش 17.
مک‎گراث، آلیستر (1384). درسنامۀ الهیات مسیحی، ترجمۀ بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
مونتگُمری، وات (1384). ویلیام، حقیقت دینی دوران ما، ترجمۀ اسدالله آزاد، تهران: کتابدار.
میلر، ویلیام مک الوی (1382). تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمۀ علی نخستین، تهران: اساطیر.
ناس، جان بایر (1380). تاریخ جامع ادیان، ترجمۀ علی‎اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
هیک، جان (1386). اسطورۀ تجسد خدا، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 
Byrn, Brendan (2000). “Gospel Narrative and the Jesus of History: Where Should Christology Begin?”, Pacifica 13 (February).
Davies, A. Powell (1956). The Meaning of the Dead sea Scrolls, New York: New American Library.
Galvin John P. (1994). “From the Humanity of Christ to the Jesus of History: A Paradigm Shift in Catholic Christology”, Theological Studies 55.
Haacker, Klaus (2003). “Paul's Life”, The Cambridge Companion to St Paul, edited by James D.G. Dunn, Cambridge University Press.
Hurtado, L.W. (2003). “Paul's Christology”, The Cambridge Companion to St Paul, edited by James D.G. Dunn, Cambridge University Press.
Loewe, William P.(2000). “From the Humanity of Christ to the Historical Jesus”, Theological Studies 61.