نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده
در این مقاله، استدلال بر وجود خدا از راه پیچیدگی‌های تقلیل‌ناپذیر که در مقابل تکامل داروینی و برای یافتن موارد نقض آن مطرح شده، بررسی شده است. در ابتدا با اشاره به اینکه استدلال از راه پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر در رستۀ برهان‌های غایت‌شناختی قرار می‌گیرد، چنین استدلال شده است که همۀ این برهان‌ها از ساختار واحدی برخوردارند؛ از روش تمثیل استفاده کرده‌اند  و همه از نوع برهان‌های استقرایی‌اند. در ادامه، دیدگاه سازگارگرایی تکامل داروینی با باور به وجود خدا- که طرفداران سرسختی دارد- مورد تردید قرار گرفته و بر این نکته تأکید شده است که تبیین از راه تکامل داروین (با اصول انتخاب طبیعی) جایگزین الهیات و خداباوری تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Irreducible Complexity, Teleological Arguments and Darwinian Evolution, Theism or Atheism

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Hosseini

چکیده [English]

In this paper, the theory of irreducible complexity which contradicts and refutes the Darwinian Evolution is regarded as the proper and defendable way to the existence of God. Thus, I have first tried to classify the irreducible complexity proof as one of the branches of teleological arguments and then to explain that all of teleological arguments have the unique structure as far as the analogical and inductive components are concerned.
The other part of this paper is the serious doubts and obstacles that I have put in front of the compatibility of Darwinian Evolution and Natural Selection with the existence of the intelligent which has severe defenders among contemporary philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The existence of God
  • Irreducible complexity
  • teleological arguments
  • Darwinian Evolution
منابع
حسینی، سیدحسن (بهار 1390). «تکامل داروینی و اتئیسم»، قبسات، شمارۀ 59، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
Aquinas, Thomas (2008). Five Ways, London and New York: Routledge.
Behe, Michal (1996). Darwin’s Blak Box: The Biochemical Challenge to Evolution, New York: Free Press.
Behe, Michal (2005). ‘The Modern Intellingent Design Hypothesis; Breaking Rules’, Manson, Neil A. (ed.), in God and Design; London and New York: Routledge, pp. 276-291.
Collins, Robin (2002). ‘God, Design, and Fine-Tunning’, Raymond Martin and Christopher Bernard (eds.), in God Matters: Readings in the Philosophy of Religion, New York: Longman Press, pp. 54-65.
Darwin, Chares. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural  Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life; London: John. Murray, Reprinted in Facsimile with an introduction by Ernst Mayr. Cambridge: Mass. Harvard University Press, 1964.
Dawkins, Richard (1986). The Blind Watchmaker, Harmondsworth: Penguin.
Dawkins, Richard (2006). The God Delusion, New York: Houghton Mifflin Company.
Dembski, William (2001). ‘Signs of Intelligence: A primer on the Discernment of Intelligent design’; William A. Dembski and James M. kushiner (eds.), In Signs of Intelligence, Understanding Intelligent Design, The United States: Brazos Press, pp. 171-193.
Dennett, D. (2007). ‘Atheism and Evolution’, Michael Martin (ed.); in The Cambridge Companion of Atheism, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 135-48.
Hume, David (2009). Dialouges Concerning Natural Religion, Merchant Books.
Inwagen, Peter Van (2005). ‘The Compatibility of Darwinism and Design’, Manson, Neil a. (ed.), in God and Design, London and New York: Routledge.
Leslie, John (2001). Infinite Minds, Oxford University Press.
Miller, Kenneth (1999). Finding Darwin’s God; A Scientist’s Search for Common Ground Between God and Evolution, Harper Perennial.
Ratzsch, Del (Spring 2013 Edition). “Teleological Arguments for God’s Existence”, Edward N. Zalta (ed.), in The Stanford Encyclopedia of philosophy, forthcoming URL= http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/teleological-arguments/.
Ruse, Michael (2005). ‘Modern Biologists and Argument from Design’, Manson Neil A. (ed.), In God and Design, London and New York; Routledge, pp. 307-328.
Swinburne, Richard (2004). The Existence of God, Oxford University Press.