نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفة دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری فلسفة اخلاق، دانشگاه قم

چکیده

چکیده
ایان باربور، استاد فیزیک و صاحب کرسی ادیان، بی‌گمان یکی از شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار در بحث‌‌های جدید دربارة روابط علم و دین است و انتشار کتاب مسائلی چند در زمینة علم و دین به قلم او، در سال 1996، نقطة تحول و حتی سرآغاز گفتمان امروزی علم و دین به‌حساب می‌‌آید. او دیدگاه‌ها یا مدل‌های پیشنهادشده دربارة نسبت میان علم و دین را در چهار گونة عمده دسته‌بندی می‌‌کند: تعارض، استقلال، گفت‌وگو، و یکپارچگی. تحلیل‌های شخصی وی از این موضوع در راستای رویکرد گفت‌وگو با گرایش آشکار به دیدگاه یکپارچگی و وحدت است که در بستر اندیشة پویشی و واقع‌‌گرایی انتقادی‌‌‌اش پرورانده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barbour and the Integrity of Science and Religion

نویسندگان [English]

  • Morteza Fathizadeh 1
  • Mehdi Mohhamadi Asl 2

چکیده [English]

Ian Barbour, American physicist and theologian, undoubtedly is a prominent and effective figure in new debates about the relation between science and religion. Some of his works count as a turning point and the beginning of recent discussions about science and religion. He divides views or suggested models about relation between them in four groups: conflict, independence, dialogue, and integrity. His personal analysis tends to dialogue with an apparent tendency towards integrity and unity that is consistent with his process thought and critical realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Barbour
  • critical realism
  • process theology
  • the integrity of science and religion