نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای تخصصی بیوفیزیک، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، اراک

2 دانشیار، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

چکیده
هدف از این مقاله معرفی مکانیسم هایی مولکولی است که بیولوژی بدن را به واسطة اعتقادات و ایمان تحت تأثیر قرار می دهد. تجربیات دانشمندان بیولوژی مولکولی در بررسی فرایندهایی که در آن سلول ها اطلاعات را دریافت می کنند، نشان داده است که سلول ها، از طریق پروتئین‌های موجود در غشای سلولی، سیگنال‌های خارجی نشئت‌گرفته از باورهای دینی را به صورت میدان های الکترومغناطیسی دریافت می‌کنند و باعث تغییر در بیان ژن‌ها و درنتیجه کنترل بیولوژی بدن می شوند. این نتایج با تفکر قبلی، که بر آن بود ژن‌ها رفتار را کنترل می کنند، متفاوت است. نیایش، دعا، و نماز به‌مثابة میدان های انرژی می‌توانند بیان ژن و فیزیولوژی سلول را تحت تأثیر قرار دهند. عقیده بر این است که همانند تأثیری که تئوری کوانتوم در فیزیک داشته است بیولوژی ایمان، که از آن با عنوان زیست‌شناسی جدید نام برده می شود، می تواند تأثیر بسیار مهمی در پارادایم علمی داشته باشد. آخرین تحقیقات، در زمینة بیولوژی سلولی و فیزیک کوانتوم، به پیشرفت مهمی در توضیح علمی برای اثربخشی باور دینی در درمان بیماری ها منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Belief, Gene, and Quantum Physics

نویسندگان [English]

  • Safiye Soofian 1
  • Masoome Soofian 2

چکیده [English]

The purpose of this paper is the introduction of molecular biological mechanisms that the biology of body is affected by the beliefs and faith. The study of molecular biology scientists about processes which cells receive information has shown that the cells receive signals originating from external electromagnetic fields of religious beliefs through the cell membrane protein. Then it changes in gene expression and the biological control of the body.
The biology of belief is a groundbreaking work in the field of new biology. The implications of this research radically change our understanding of life. It shows that genes and DNA do not control our biology; that instead DNA is controlled by signals from outside the cell, including the energetic messages emanating from our positive and negative thoughts.
Prayer as energy fields can affect gene expression and affect cell physiology. Recent research in cell biology and quantum physics led to a major advance in the scientific explanation for religious belief in the efficacy of treatment of diseases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: belief
  • cell
  • gene
  • quantum
  • Thought
  • brain