شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

مفهوم سبک زندگی، به نسبت رویکردهایی که بدان پرداخته می‌شود، تعاریف متفاوتی دارد. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها،‌ الگوها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، سلیقه‌ها، نوع مصرف، و وسایل زندگی است که غالباً اقدامی جمعی است و شماری از افراد در یک نوع سبک زندگی، اشتراک‌هایی پیدا می‌کنند و این اشتراک‌ها به‌صورت نمادین در جامعه مطرح و موجب هویت‌بخشی به شخص و گروه‌های اجتماعی می‌شود. امروزه سبک زندگی عاملی تأثیرگذار در تمامی جنبه‌های زندگی دانسته می‌شود که در این مقاله با روش تحلیل ‌متن به بررسی تأثیر سبک زندگی بر نظام ارزشی افراد و جامعه با محوریت دین از دیدگاه ابن خلدون در مقدمه‌اش پرداختیم. به نظر ابن خلدون، محیط جغرافیایی و شیوۀ معاش موجب شکل‌گیری دو سنخ بادیه‌نشین و شهر‌نشین با سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه می‌شود. در نوع سبک زندگی و نیازهای سنخ بادیه‌نشین شرایطی به‌وجود می‌آید که شهرنشینی گسترش پیدا می‌کند و سبک زندگی خاص خودش را به‌وجود می‌آورد. این سبک زندگی با بسیاری از عرصه‌های حیات جمعی در ارتباط قرار گرفته است و موجب تغییر در دین‌داری با سه بعد اعتقادی، اخلاقی، و مناسکی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Religious and Life Style from the View of Ibne Khaldon

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani Firouzjah 1
  • Saadieh Sohrabi 2

1 Assistant Professer of Sociology of I .A.U. (Babol Branch)

2 M.A of Sociology

چکیده [English]

According to the approach engaged to the concept of life style, there are usually differents description about it. life styles are a set of attitudes, patterns, behavior style, taste, the kind of use and means of life. Most of the time, that is collective action and several people are found the similarities on one kind of life style. these similarities raise as symbolic in society and make an identy for individual and social groups. now a days, life style is an effective factor on all of life aspects. in this article, by text analysis method, we study the effect of life style on individual and society value system with religion in the view of Ibn khaldon on the introduction book. Ibn khalon believe that geographical environment and livelihhod style are made two different kind of life styles in the society as Bedouin and urbanized. he believed that the kind of Bedouin needs and life style has been developed urbanism and special life style. this life style are established connection to many of collective existence area and are changed the religious on three dimension of belief, ethical and ritual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geographical environment
  • livelihood style
  • Life style
  • kind of Bedouin
  • kind of urbanized
  • Religious