نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه فردوسی

چکیده

چکیده
از بدیع‌ترین اندیشه‌های یاسپرس، نظریۀ او دربارۀ «متعالی» یا به تعبیر خود او «ترانسندانس» است. پژوهش حاضر به بیان جایگاه این نظریه در اندیشۀ این فیلسوف اگزیستانس می‌پردازد. از نظر او، شناخت علمی و معرفت متافیزیکی محدود است، اما انسان می‎تواند به سوی امری فراتر از عقل که قوام هستی انسان بدان است، راهبری شود که این همان «متعالی» است که آخرین وجه وجود است. این پژوهش بر آن است که متعالی از نظر یاسپرس را می‌توان در دو جنبۀ اسمی و فعلی مورد بررسی قرارداد؛ جنبۀ اسمی و جنبۀ فعلی ترانسندانس دو ساحت متمایز «متعالی» است که هریک از این دو جنبه به نحوی مکمل جنبۀ دیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Transcendence: As a name and as an action

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Elmi 1
  • Zahra Zahani Zahan 2

چکیده [English]

Abstract
One of the most genuine ideas of Jaspers is his peculiar doctrine on transcendence. The present article deals with the place of this doctrine in Jaspers' philosophy. According to him, both scientific and metaphysic types of knowledge are limited. But human beings can be led to something beyond their intellect, on which their existence depends. This is the transcendence which is the final realm of being. The present article claims that we can distinguish two completely different meanings of transcendence. Each of them can be considered as a complementary to the other: the transcendence as a name and the transcendence as an action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: transcendence
  • existence
  • Dasein
  • world
منابع
بلاکهام، هرولدجان (۱۳۶۸).  شش متفکر اگزیستانس، ترجمۀ محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز.
بوخنسکی، ا. م (1383). فلسفۀ معاصر اروپایی، ترجمۀ شرف‎الدین خراسانی، تهران: علمی و فرهنگی.
خاتمی، محمود (1386). مدخل فلسفۀ غربی معاصر، به کوشش مریم سادات، تهران: علمی.
دستغیب، عبدالعلی (1354).  فلسفههای اگزیستانسیالیسم، تهران: بامداد.
کرمی، حسین (1385). انسانشناخت: تطبیقی در آراء صدرا و یاسپرس، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
مصلح، علی‎اصغر (1384). تقریری از فلسفه‌های اگزیستانس، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
نصری، عبدالله (1375). خدا و انسان در فلسفۀ یاسپرس، تهران: آذرخش.
نوالی، محمود (1386). فلسفههای اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی، تبریز: دانشگاه تبریز.
وال، ژان (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هستبودن، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
وال، ژان (1375 الف). اندیشۀ هستی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: طهوری.
وال، ژان (1375 ب). بحث در مابعدالطبیعه، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
یاسپرس، کارل (1377). عالم در آیینۀ تفکر فلسفی کارل یاسپرس، ترجمۀ محمود عبادیان، تهران: چاپ فروردین.
یاسپرس، کارل (1379). زندگی‌نامۀ فلسفی من، ترجمۀ عزت‎الله فولادوند، تهران: شهر کتاب هرمس.
یاسپرس، کارل (بی‎تا). درآمدی بر فلسفه، ترجمۀ اسدالله مبشری، بی‎جا: حسینیۀ ارشاد.
Edward, Paul (1967). Encyclopedia of Philosophy, Mac Millan USA.
Jaspers, Karl (1963). Philosophy, 3 Vol., Translated by E.B. Ashton
Jaspers, Karl (1971). Philosophy of Existence, Translated by R. F. Grabau, University of Pennsylvania.
Schrajo, Oswaldo (1971). Existence, Existenz and Transcendence, Duquesne University.