نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفۀ دانشگاه آزاد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
دکارت در برهان وجودیِ، تأمل پنجم، می‎کوشد تا مطابق مشی عقل‎باورانۀ خویش و بر اساس تصور فطری‎ای که از کمال نامتناهی داریم، وجود عینی خداوند را آشکار سازد. به نظر او، فرض ذاتی که واجد جمیع کمالات است اما موجود نیست، فرضی است محال و متناقض. خداوند، آن‎چنان ‎که تصور فطری ما از او حکایت می‎کند، کمال نامتناهی است و چنین ذاتی ضرورتاً اقتضای وجود دارد. به نظر دکارت، هرچند در تمام موجودات تمایز ذاتی بین وجود و ماهیت در کار نیست و از ذات می‎توان وجود اخذ کرد، نوع وجودی که به هر ذات متعلق است، می‎تواند متفاوت باشد؛ به این معنا که از ذوات متناهی فقط وجود امکانی، و از ذات کامل متعال و نامتناهی (خدا) ضرورتاً وجود واجب استنتاج می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Descartes and Ontological Argument

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shokry 1
  • Asieh Atapoor 2

چکیده [English]

Abstract
In his ontological argument from the fifth Meditation, Descartes demonstrates God's existence based his rationalistic method and theory of innate ideas. He believes we cannot conceive that God has all perfections while excluding existence from him. God, as our innate ideas denotes it, is the infinite perfection, and such essence is necessarily existent.
Although, for Descartes, there is no real distinction between existence and essence in beings, and he accepts we can infer existence from essence, he believes that the kind of existence belonging to every essence is different from the other. This means we can infer Contingent Being from finite essence and Necessary Being (God) from the supreme and infinite essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ontological argument
  • causal argument
  • innate idea
  • distinction and clear perception
  • complete and supreme essence
  • Essence
  • existence
منابع
اسپینوزا، باروخ (1363). اخلاق، محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ایلخانی، محمد (1382). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: سمت.
دکارت، رنه (1367). گفتار در روش درست راهبردن عقل، محمدعلی فروغی، تهران: زوار.
دکارت، رنه (1369). تأملات در فلسفۀ اولی، احمد احمدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
دکارت، رنه (1376). اصول فلسفه، منوچهر صانعی دره‎بیدی، تهران: الهدی.
کاپلستون، فردریک (1387). تاریخ فلسفه، ج 2، ترجمۀ ابراهیم دادجو، تهران: علمی و فرهنگی.
 
Cottinghom, J.G (2005). Descartes, New York: Cambridge University Press.
CSM: Cottinghom, J.G; R. Sttothoff; and D. Murdock (eds.) (1985). The philosophical Writing of Descartes, 2 Vols, New York: Cambridge University Press.
CSMK: Cottinghom, J.G; R. Sttothoff; D. Murdock; and A. Kenny (eds.) (1991). The Philosophical Writing of Descartes, III Vol, New York: Cambridge University Press.
Davies, B; and B. Leftow (2004). Anselm, New York: Cambridge University Press.
Kenny, A. (1968). Descartes: A Study of His Philosophy, New York: Random House.
Nolan, L. (6/18/2013). “Descartes Ontological Argument”, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Wippel, J (1982). “Essence and Existence”, In The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, eds: Norman Kretzmann, Anthony Kenny and Jan Pinborg, New York: Cambridge University Press.