نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد بابل

2 کارشناس ارشد جامعه‎شناسی

چکیده

چکیده
امروزه، سبک زندگی، مصرف و کالاها از پارامترهای اجتماعی تأثیرگذار بر حوزۀ جامعه‎شناسی معرفت هستند که معرفت دینی و به دنبال آن، اهتمام دینی یا به عبارتی دینداری، که بر اساس تقسیم‎بندی شلر در حوزۀ جامعه‎شناسی معرفت قرارمی‎گیرد، از این حیث مستثنا نیست. در راستای بررسی این هدف، در مقالۀ حاضر رابطۀ بین سبک زندگی و دینداری را از طریق روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بررسی ‎کردیم. در این تحقیق، حجم نمونه 400 نفر است که نخست از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به شناخت اشکال و سنخ‎های سبک زندگی و دینداری در جامعۀ مورد مطالعه پرداختیم و سپس با استفاده از آزمون‎های کی‎ دو، کرامر، تحلیل واریانس، پیرسون و تحلیل مسیر، فرضیه‎های تحقیق را بررسی کردیم.
نتایج حاصل نشان‎می‎دهد:
1. بین نوع سبک زندگی و نوع دینداری رابطه وجود دارد.
2. بین نوع سبک زندگی و میزان دینداری رابطه‎ای به‎دست‎نیامد.
و نتایج حاصل از تحقیق نشان‎می‎دهد که سبک‎های زندگی متفاوت، موجب تعدد رفتار دینی و شکل‎گیری الگوهای خاص در زمینۀ دینداری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Relationship between Lifestyle and Religiosity: A Case Study of Sari City

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani Firouzjah 1
  • Saadieh Sohrabi 2

چکیده [English]

Abstract
 Today, life style, consumption and goods are effective and influential parameters on the sociology of knowledge. Religious knowledge and religious involvement or religiosity are no exception to the rule, because they are also placed in area of the sociology of knowledge based on Scheler's categorization. Thus, the present paper investigates the relationship between lifestyle and religiosity through survey and questionnaire. The sample consists of 400 people, who are studied via explorative factor analysis in order to identify forms and types of lifestyle and religiosity. Then the hypotheses of this study are analyzed by chi-square, Cramer's test, ANOVA, Pierson and path analysis.
The results indicate that there is relationship between the type of lifestyle and type of religiosity, and there is no relationship between the type of lifestyle and the level of religiosity. The results show that different lifestyles lead to multiple religious behaviors and formation of special patterns in religiosity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: life style religiosity
  • level of religiosity
  • formless religiosity
منابع
ابن‎خلدون، عبدالرحمن (1373). مقدمه (جلد اول و دوم)، محمد پروین گنابادی،‌ تهران: علمی و فرهنگی.
آزاد ارمکی، تقی (1385). انواع سبک زندگی در ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک شورای مصلحت نظام.
برگر، پیتر؛ و تامس لاکمن (1375). ساخت اجتماعی واقعیت، رساله‎ای در جامعه‎شناسی شناخت، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
تامسون،‌ کنت؛ و دیگران (1387). دین و ساختار اجتماعی،‌ ترجمۀ علی بهرامپور و‌ حسن محدثی،‌ تهران:‌ کویر.
خدایاری‎فرد، محمد (1385). آمادهسازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعۀ دانشجویی کشور، انتشارات الکترونیکی دانشگاه تهران: 20/8/89 .
زیمل،‌ گئورگ (1388). مقالاتی در مورد دین، فلسفه، جامعهشناسی دین،‌ ترجمۀ شهناز مسمی‎پرست،‌ تهران: ثالث.
شجاعی زند، علیرضا ( 1386). «بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته»، نامۀ علوم اجتماعی، ش 30.
شجاعی زند،‌ علیرضا (1382). «مدل برای سنجش دینداری در ایران»، مجلۀ جامعهشناسی ایران،‌ دورۀ ششم، ش 1.
فروند، ژولین (1368). جامعهشناسی ماکس وبر، عبدالحسین نیک‎گهر، تهران: ایران.
کاظمی وریجی، عباس؛ و مهدی فرجی (1382). «عرفی‎شدن و زندگی روزمره»، نامۀ علوم اجتماعی، ش 21.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی.
مهدوی کنی، محمد سعید (1386). «مفهوم سبک زندگی و گسترۀ آن در علوم اجتماعی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، ش 1.
مهدوی کنی، محمد سعید (1387). دین و سبک زندگی، تهران: ‌دانشگاه امام صادق.
نراقی، احمد (1378). رسالۀ دین‌شناخت، تهران:‌ طرح نو.
وبر، ماکس (1374). اقتصاد و جامعه،‌ منوچهری،‌ ترجمۀ ترابی‎نژاد و عمادزاده،‌ تهران: مولی.
وبر، ماکس (1387). دین، قدرت و جامعه، ترجمۀ احمد تدین، تهران: هرمس.
وبلن،‌ تورستاین (1383). نظریۀ طبقۀ تنآسا،‌ ترجمۀ فرهنگ ارشاد،‌ تهران: نی.
همیلتون، ملکم (1387). جامعهشناسى دین، ترجمۀ محسن ثلاثى، تهران: تبیان.
 
Ahmet, Oncu (2008). “Wither Business Ideology: Revisiting Veblen’s Theory of Enginoors as Revolutionary Actors”, Review of Radical Political Economics, Vol. 41, No. 2.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: Asocial Critique of Judgment of Taste, Translated by Richard Nice, Routledgc and Kagan Paul.
Bourdieu, Pierre (1993). The Logic of Practice, Polity Press.
Bourdieu, Pierre (1996). The Rule of Art, Genesis and Structure of the Literary Nice, Polity Press
Bourdieu, Pierre; and loic Wacquant (2002). An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press.
Bradford, Verter (2003). “Theorizing Religon with Bordieu against Bourdieu”, Sociological Theory, Vol. 21, No. 2.
Duriez, Bart; Bart Soenens; Bart Neyrinck; and Maarten Vansteenkiste (2009). “Is Religiosity Related to Better Parenting? Disentangling Religiosity from Religious Cognitive Style”, Journal of Family Issues, Vol. 30, No. 9.
Harrington, Austin (2001). “From Hegel to the Sociology of Knowledge”, Theory, Culture and Society, Vol. 18, No. 6.
Holroyd, Cileon (1972). “On the Sociology of Knowledge”, Journal of Libraraianship and Information Scienc, Vol. 11, No. 1.
Hoose, Bernard (2010). “Religion, Truth' Mystery and Morality”, Irish Theological Quarterly, Vol. 75, No. 2.
Kichberg, Volker (2007). “Cultural Consumption Cnalysis: Beyond Structure and Agency”, Cultural Sociology, Vol. 1, No. 1.
Krause, Neal (2008). “The Social Foundation of Religious Meaning in Life”, Research o Aging, Vol. 30, No. 4.
Laaric, Miran; and Soregi Flere (2010). “Measuring Religious Costs and Reward in Across – Cultural Prespective”, Rationality and Society, Vol. 22, No 2.
Learmans, Rudi (2006). “The Ambivalence of Religiosity and Religion: A reading of Georg Simmel”, Social Compass, Vol. 4, No. 4.
Luchau, Peter (2009). “Toward Concept of Civil Religion”, Social Compass, Vol. 1, No. 56.
Maycroft, Neil (2004). “Cultural Consumption and the Myth of Life – Style”, Capital and Class, Vol. 3, No. 2.
Prandi, Reginaldo (2008). “Religious Dynamics in Latin America”, Social Compass, Vol. 5, No. 55.
Simmel. j (1990). The Philosophy of Mony, Tom Bohmer and Pavid Frisby, Newyork: Rotledge
Stylianou, Stelios (2004). “The Role of Religiosity in the Opposition to Drug Use”, Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 48, No. 4.
Terry, Rey (2004). “Marketing the Goods of Salvation: Bourdieu on Religion”, Department of Religious Studies, Vol. 4, No. 34.
Vadenberghe, Fredrric (2010). “Immanent Transcendence in Georg Simmel‘s Sociology of Religion”, Jurnal of Classical Sociology, Vol. 1, No. 10.
Wood, Matthew (2009). “The Nonformative Element Religiouse Life”, Social Compass, Vol. 2, No. 56.
Wood, Matthew; and Christopher Bunn (2009). “Strategy in a Religious Network”, Sociology, Vol. 1, No. 43.