نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‎شناسی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه بوعلی‎سینا

چکیده

چکیده
این پژوهش به توصیف علل انحراف و گروه‎های منحرف از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد جامعه‎شناختی می‎پردازد تا از این طریق، راهکارهای کاربردی را در پیشگیری از رفتارهای منحرف بیابد. روش پژوهش توصیفی و نوع آن کاربردی است. نمونه پنج سورۀ نخست قرآن است و روش گردآوری داده‎ها، کتابخانه‎ای است. نتایج نشان داد در سوره‎های بررسی‎شده، 78/27% آیات به منحرفان اختصاص یافته است و قرآن کریم اعتقادات غیرتوحیدی و گزینش راه‎های زندگی غیرالهی را عامل انحرافات برمی‎شمارد. شناخت و کسب آگاهی از علل ریشه‎ای انحرافات و تلاش برای داخل‎کردن دین در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی در سطوح خرد و متوسط و کلان، می‎تواند از کج‎رفتاری‎ها جلوگیری کند، زیرا پیامدهای رفتار منحرفان از منظر قرآن، شباهت بسیاری به پیامدهای رفتار منحرفان در عصر مدرن دارد که ضرورت رجوع به قرآن را توجیه می‎نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Deviant Groups and the Reasons for their Emergence in the First Five Chapters of the Holy Qur’an

نویسندگان [English]

  • Azam Khatibi 1
  • Karam Siyavoshi 2

چکیده [English]

 
Abstract
This paper studies deviant groups and the reasons for their emergence in the first five chapters of the Holy Qur’an. The study is carried out with a sociological approach to find useful preventive ways of deviancy. The paper also compares the viewpoints of Iranian and international sociologists about the cause of deviation in the Holy Qur’an. This is a descriptive and applied research, in which the sample consists of the first five chapters of the Holy Qur’an, and the data is gathered through a library research. The results show that 27.78 % of the verses are specified to deviants, and the Holy Qur’an considers non-monotheistic beliefs and and selection of diabolic life as the basic cause of deviance. As the consequences of deviancy in the Qur’an are as same as the outcomes of deviancy in modern world, deviation could be prevented by knowing basic causes of deviance and involving religion in all dimensions of social life in micro, middle and macro layers. All these factors justify the referral to the Holy Qur’an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Criteria in the Holy Qur’an
  • causes of deviance
  • deviants
  • the first five chapters
منابع
قرآن کریم (1384). ترجمۀ الهی قمشه‎ای، چ اول، تهران: دارالقرآن نیروی زمینی سپاه.
احمدی، حبیب (1384). جامعهشناسی انحرافات، تهران: سمت.
احمدی، حمید (1383). قومیت و قومگرایی در ایران ـ افسانه و واقعیت، چ 4، تهران: نی.
آرون، ریمون (1370). مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی، ترجمۀ باقر پرهام، چ 2، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
پوپر، کارل (1383). زندگی سراسر حل مسئله است، ترجمۀ شهریار خواجیان، تهران: نشر مرکز.
تنهایی، حسین ابوالحسن (1379). درآمدی بر مکاتب و نظریههای جامعهشناسی، چ 4، مشهد: مرندیز.
توسلی، غلام‎عباس (1370). نظریههای جامعهشناسی، چ 2، تهران: سمت.
دورکیم، امیل (1368). قواعد روش جامعهشناسی، ترجمۀ علی‌محمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران.
رفیع‎پور، فرامرز (1377). تضاد و توسعه، چ 3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
رفیع‎پور، فرامرز (‎1378). آناتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ریترز، جورج (1374). نظریههای جامعه‎شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.
ساروخانی، باقر (1371). جامعه‎شناسی ارتباطات، چ 3، تهران: اطلاعات.
سیف‌الهی، سیف‎الله (1381). جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: جامعه‎پژوهان سینا.
شارع‎پور، محمود (1386). جامعهشناسی شهری، تهران: سمت.
شیخاوندی، داور (1384). جامعهشناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، تهران: قطره.
صدیق سروستانی، رحمت‎الله (1386). آسیبشناسی اجتماعی ـ جامعهشناسی انحرافات اجتماعی، تهران: سمت.
عبدی، عباس (1367). مسائل اجتماعی قتل در ایران، تهران: جهاد دانشگاهی.
فرجاد، محمدحسین (1369). روان‌شناسی و جامعهشناسی جنایی، تهران: همراه.
قراملکی، فرامرز (1383). اخلاق حرفهای، چ 2، تهران: مجنون.
کمالی، علی (1385). مقدمهای بر نابرابری‌های اجتماعی، چ 2، تهران: سمت.
کسل، فیلیپ (1383). چکیدۀ آثار گیدنز، ترجمۀ حسن چاووشیان، تهران: ققنوس.
گیدنز، آنتونی (1380)، پیامهای مدرنیت، ترجمۀ محسن ثلاثی، چ 2، تهران: مرکز.
گیدنز، آنتونی (1381). جامعهشناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چ 7، تهران: نی.
گیدنز، آنتونی؛ و کارن بردسال (1388). جامعهشناسی ـ با تجدیدنظر کامل و روزآمدشده، ترجمۀ حسن چاووشیان، چ 3، تهران: نی.
محسنی تبریزی، علی‎رضا (1383). وندالیسم، تهران: آن.
محسنی، منوچهر (1380). جامعهشناسی جامعۀ اطلاعاتی، تهران: دیدار.
مطهری، مرتضی (1388الف). تاریخ و جامعه ـ مجموع آثار شهید مطهری، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1388ب). تکامل اجتماعی انسان در تاریخ ـ نبرد حق و باطل، مجموع آثار شهید مطهری، تهران: صدرا.
مظلوم خراسانی، محمود (1381). بررسی مسائل اجتماعی ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
مکارم شیرازی، ناصر (1366). تفسیر نمونه، ج 1 و 7، دارالکتاب الاسلامیه.
 
Akers, Ronald L. (1968). “Problems in the Sociology of Deviance: Social Definition and Behavior”, Social Forces.
Beck, Ulrich (1992). Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage.
Becker, Howard S. ( 1973). Outsider: Studies in the Sociology of Deviance, New York: Free Press.
Cardoso, F.H. (1972) “Development and Underdevelopment in Latin America”, New Left Review, No. 74.
Clinard, Marshall B.; and Robert F. Meier (1995). Sociology of Deviance, 9th ed, Philadelphia: Harcourt Brace College Publishers.
Douglas, Jack D.; and Frances C. Waksler (1982). The Sociology of Deviance, Bostoon: Little, Brown.
Downes, David; and Paul Rock (1998). Understanding Deviance, Oxford: Oxford University Press.
Furtado, C. (1984). The Economic Growth of Brazil: A Survey from Colonial to Modern Times, West Port, Ont: Greenwood Press.
Geertz, Clifford (1963). Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States, in Glifford Geertz (Ed), Old Societies and New States, New York: Free Press.
Giddens, Anthony; and Birdsall, Karen (2009). Sociology, Translation: Hassan Chawooshian, 4th Ed., Tehran: Ney.
Giddens, Anthony (1990). The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Presses Stanford: Stanford University.
Giddens, Anthony (1997). The Consequences of Modernity, Stanford; Stanford University Press.
Merton, Robert K.; and Robert Nisbet (1976). Contemporary Social Problems, H.B.J .Inc, New York.
Munck, R. (1986). Politics and Dependency in the Third World: The Case of Latin America, London: Zed Book.
Sutherland, Edwin H. (1983). White-Color Crime: The Uncut Version, New Haven: Yale University Press.
Sutherland, Edwin H.; and Donald R. Cressey (1966). Principles of Criminology, 7th ed, Philadelphia: Lippincott.
Wallerstein, Immanue (1974). The Modern World System, New York: Academic Press.
Wallerstein, Immanuel (1979). The Capitalist World Economy, Cambridge: Cambridge University Press.