دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 
7. اصول و مبانی انسان‌شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان

صفحه 125-144

سید محمد قادری؛ محمد صادق زاهدی؛ محمدجواد شمس