رابطه علم و دین از دیدگاه نیشیتانی کیجی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله سعی کرده­ایم رابطه علم و دین را از دیدگاه یکی از فیلسوفان سرشناس مکتب کیوتو ژاپنی به نام نیشیتانی کیجی بررسی نماییم. نیشیتانی از شاگردان نیشیدا کیتارو، بنیانگذار مکتب کیوتو، تحت تأثیر اندیشه­های انتقادی نیچه نسبت به فرهنگ غربی می­کوشد با طرح مساله نیهیلیسم نیچه در فلسفه خویش به حل مساله رابطه علم و دین بپردازد. او بر این باور است که تنها راه برای غلبه بر نیهیلیسم این است که این دو ساحت را به نحو اگزیستانسیال به هم پیوند دهیم تا معضل بی­معنایی بشر امروز درمان شود. نیشیتانی تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم هایدگر رویکردی اگزیستانسیالیستی به مساله رابطه علم و دین دارد. طبق نظر این فیلسوف، مساله نیهیلیسم و شونیاتا (sunyata) هم مساله وجودی (اگزیستانسیال) است و هم مساله تاریخی که هر کس در وهله اول با آن مواجه می­شود. در این نوشته سعی خواهیم کرد ابتدا با طرح نیهیلیسم در اندیشه او و نشان دادن جایگاه این مفهوم، به سراغ مساله رابطه علم و دین برویم تا نشان دهیم که چگونه این رابطه با این مفهوم گره خورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nishitani Keiji on relationship between science and religion

نویسنده [English]

  • Mohmmad Asghari
چکیده [English]

In this article, we have tried to study the relationship between science and religion from the point of view of one of the prominent Japanese philosophers of the Kyoto school, Nishitani Keiji. He was one of the disciples of Nishida Kitaro, the founder of the Kyoto School. He was impressed by Nietzsche's critical thinking of western culture by addressing the problem of the relationship between science and religion in terms of Nietzsche's nihilism problem in his philosophy. He believes that the only way to overcome nihilism is to link these two areas existentially together, to cure the disproportionate human issue today. Under the influence of Heidegger's Existentialism, he has an existentialist approach to the problem of the relationship between science and religion. According to him, the issue of nihilism and sunyata is both existential and historical issues that everyone faces at first. In this paper, we will try first to plot the nihilism in his thought and to show the position of this concept, to show the relationship between science and religion to show how this relationship is tied to this concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • science
  • nihilism
  • Nishitani and Nietzsche
اصغری، محمد (1396) مکتب کیوتو: آشنایی با فلسفه ژاپن، تهران: نشر ققنوس.

 

Nishitani, Keiji  (1982) Religion  and Nothingness, trans. Jan   Van Bragt (Berkeley, California: University of  California  Press)

Nishitani, Keiji (1965) “Science and Zen,” trans. Richard de Martino, The Eastern Buddhist I/1 (1965):79-108,p.

Nishitani, Keiji (1986) “Three Worlds—No Dharma: Where to Seek the Mind?” Zen Buddhism Today 4 (1986): 119–125

Nishitani, Keiji (1989) “Encounter with Emptiness” in The Religious Philosophy of Nishitani Keiji: Encounter with Emptiness, ed. Taitetsu Unno (Berkeley: Asian Humanities Press)

Nishitani, Keiji (1990) Sexual Technologies, Reproductive Powers, (SUNY Press)

Nishitani, Keiji (1990) The Self-Overcoming of Nihilism, Trans. Graham Parkes with Setsuko Aihara ( Albany: SUNY Press)

Nishitani, Keiji (2006) On Buddhism, translated by Seisaku Yamamoto translation and introduction by Robert E. Carter; foreword by Jan Van Bragt. (State University of New York Press, Albany)

Parkes, Graham(1996) Nietzsche and Asian Thought (University of Chicago Press)

Tanabe, Hajime (1990) Philosophy as Metanoetics (University of California Press)