روش‌شناسی الهیات در قیاس با آزمون‌پذیری از منظر ولفهارت پانن برگ

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه‌ دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار گرو فلسفه دانشگاه خوارزمی

چکیده

خدا در اندیشه  ولفهارت پانن برگ تعین بخش مطلق واقعیت است و الوهیت او سراسرهستی وآفرینش از جمله طبیعت را در بر می گیرد. از این رو، پانن برگ تعامل الهیات با محوریت خداوند و علوم طبیعی با محوریت طبیعت را گریز ناپذیر می داند. ازدیدگاه او چگونگی امکان تحقق چنین تعاملی را باید بیش از هر چیز برپایه روش شناسی ویژه هر یک از این دو قلمرو بسنجیم. چنین سنجشی به باز نگری در حدود و ماهیت علم و الهیات و پذیرش امکان تعامل و گفتگویی فراتر از قلمرو های ویژه آنها و در سطحی سوم یعنی تاملات فلسفی خواهدانجامید. پانن برگ در تبیین امکان این گفتگو بر مبنای ادعاهای کلیدی خود موفقیت چندانی نداشته است، اما بی گمان از پیشتازان تاثیرگذار و الهام بخش این حوزه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pannenberg and the Dialogue Between Theology and Science.

نویسندگان [English]

  • Zeinab Salari 1
  • Morteza Fathizadeh 2
1 nstitute of humanities and cultural studies.
2 kharazmi university,departeman of philosophy
چکیده [English]

In the thought of Wolfhart Pannenberg , God is the absolute determinant of reality, and his divinity covers the whole existence and creation, including nature .Hence, Pannenberg thinks that the interaction and dialogue between theology with the center of God and science with the focus of nature is ineludible. From his point of view, to know that how this interaction and dialogue is possible, we must compare this tow realms, more than anything else, based on their specific methodologies . Such a comparison leads to review on the nature and extent of science and theology and to accept the possibility of engagement and dialogue beyond their particular realms, and on the third level, philosophical reflections. pannenberg has not succeeded in explaining the possibility of this dialogue based on his key claims, but has certainly been an influential and inspirational pioneer in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'wolfhart pannenberg'
  • 'relationship between science and theology'
  • 'methodology'
باربورایان، 1392، دین و علم، مترجم پیروز فطورچی، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، تهران.

گالووی آلن ، بی تا، ولفهارت پانن برگ : الهیات تاریخی، مترجم مراد فرهادپور، نشر صراط، تهران.

گرنر استنلی و اولسن راجر ، 1390، الهیات مسیحی در قرن بیستم، مترجمان روبرت آسریان و میشل آقامالیان، نشر ماهی، تهران.

 

Clayton Philip, 2003, Science,Meaning and Metaphysics : a tribute to Wolfhart Pannenberg, interdisciplanary science reviews, vol.28,no.4

Craige, William Lane 2010, Physical Cosmology in A Companion To Philosophy Of Religion, Edited by Charles Taliaferro, Paul Draper and Philip Quinn, Blackwell

Dillistone F.W., January 1978, review on Pannenbergs Theology and the Philosophy of Science, in Theology Today,downloaded on june 2015

Galloway Allan D,  june 2015,Wolfhart Pannenberg, in the expository times, todays word for today, downloaded from ext.sagepub.com at Mishigan state univ

Koch Kurt, 1988,  Der Gott der Geschichte, Tubingen

Newlands G.M., review on Pannenbergs Theology and the Philosophy of science, Scottish Journal of Theology,vol.33,Issue 01,

Pannenberg Wolfhart , 1981, Gods Presence in History ,Christian Century

Pannenberg Wolfhart, September  2005 ,Notes on the alleged conflict between religion and science, Zygon, vol40,no3,

Pannenberg Wolfhart,1985 , Anthropology in Theological Perspective, The Westminster press Philadelphia, Translated by Matthew J.O Connel

Pannenberg Wolfhart,2004,Systematic Theology, Vol 1, translated by Geoffrey W. Bromiley, T&T Clark International ,New York,

Pannenberg Wolfhart,2007, The Historicity of Nature, Essays on science and theology, edited by Niels Henrik Gregersen, Templeton Foundation Press, Pennsylvania

Peter Hetzel, 1999, Wolfhart  Pannenberg 

Plantiga Alvin, 2007, An Evolutionary Argument against Naturalism, in Philosophy of Religion by Louis Pojman and Thomson Wadsworth,

Polkinghorne John, march 1999, Wolfhart Pannenberg s engagement with the natural science, Zygon,vol.34,no.1,

R. Alvarez Daniel, published online on 24 sep 2013, a critique of Wolfhart Pannenberg s scientific theology, in Theology and Science

Shults F.LeRON, 2001,Theology,Science and relationality : Interdisciplinary Reciprocity in the work of Wolfhart Pannenberg, Zygon,vol.36, no.4, december

Swinburne Richard, 2004, The Existence of God, Oxford University Press,