نظریۀ یولیوس ولهاوزن دربارۀ تطور دین اسرائیلیان باستان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان دانشگاه تهران

چکیده

یولیوس ولهاوزن با تکیه بر یافته‌های پژوهشگران پیشین فرضیۀ اسناد، نخست به بازشناسی و تفکیک اسناد تشکیل‌دهندۀ اسفار سته در قالب یک فرایند پویا پرداخت، سپس بر پایۀ نتایج این رویکرد انتقادی مدعی شد تاریخ اسرائیل بیانگر تطور دین اسرائیلیان است. به باور او، دین اسرائیل در دوران پادشاهی شمال (مرحلۀ اول) ماهیت طبیعی داشت، از دل زندگی روزانۀ مردم سر بر آورد و پیوندی استوار با آن داشت. با فروپاشی پادشاهی شمال و ظهور انبیای بعدی و اصلاحات سیاسی ـ عبادی پادشاه یوشیا (مرحلۀ دوم) دین آن‌ها به توحید اخلاقی رسید. با فروپاشی پادشاهی جنوب و آغاز تبعید بابلی پیوند آن قوم با تاریخ و سنت منقطع شد و زمینه برای بازسازی اسرائیل جدید تحت رهبری عزرا و نحمیا فراهم شد (مرحلۀ سوم). کاهن‌سالاری موسایی با لوازم و ویژگی‌های آن محصول این دوران است. قوم تاریخی اسرائیل اکنون قومی مقدس محسوب می‌شد و قداست در تمام لایه‌های حیات مردم ریشه دوانید. همیشه و همه جا یک دستور الاهی هست که یهودی اصیل مکلف به انجام آن باشد. تکلیف جایگزین تجربه شد. صورت‌گرایی بر اصالت غلبه یافت. دین سادۀ اسرائیلیان باستان در قالب ساختارگرایی خشک کهانتی مستحیل گشت و رنگ و نگاه این دیانت جدید، یهودیت، در ویراست نهایی بر کل اسفار سته فرافکنی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of J. Wellhausen on The Evolution of Ancient Israelite's Religion

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zurvani 1
  • Milad A`azami maram 2
1 University of Tehran
2 Dept.Religions and mysticism,Faculty of Theology,University of Tehran
چکیده [English]

By relying on the findings of previous scholars of Documentary Hypothesis, Julius Wellhausen first began to recognize and distinguish the documents of the Hexateuch in the form of a dynamic process, and then, based on the results of this critical approach, claimed that the history of Israel reflects the development of the religion of Hebrews. He believed that Israel's religion during the kingdom of the north (stage I) had a natural origin and it emerged from the daily life of the people, and had a firm connection with it. With the collapse of the kingdom of the north and the advent of the next prophets and the political – religious reforms of King Josiah (stage II) their religion arrived at moral monotheism. But with the collapse of the kingdom of the south and the beginning of the Babylonian exile, the bond of that nation with its history and tradition was broken, and the ground for the reconstruction of the new Israel under the leadership of Ezra and Nehemiah was provided (stage III). Mosaic theocracy with its features is the product of this era. The historical tribe of Israel was now considered a sacred people, and the sanctity was rooted in all layers of the life of the people. Always and everywhere is a divine command that the original Jew is required to do. Experience was replaced by religious duty. Originality was overcome by formalism. The simple religion of the ancient Israelites became formalized in the form of a dry royal structure, and the color and outlook of this new religion, Judaism, was projected to the final edition of the Hexateuch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hexateuch
  • development of religion
  • ancient Israelites
  • Israelite religion
  • Judaism
Barton, John (2007), The Old Testament: Canon, Literature and Theology: Collected Essays of John Barton, Gower House: Ashgate Publishing Limited.

Baur, Ferdinand Christian (2016), Lectures on New Testament Theology, edited by Peter C. Hodgson, translated by Robert F. Brown, New York: Oxford University Press.

Curtiss, Samuel Ives (1886), “Professor Julius Wellhausen and His Theory of the Pentateuch,” The Expositor, 3.2, pp. 81-98.

Elrefaei, Aly (2016), Wellhausen and Kaufmann: Ancient Israel and Its Religious History in the Works of Julius Wellhausen and Yehezkel Kaufmann, Berlin & Boston: de Gruyter GmbH. 

Knight, A. Douglas (2006), Rediscovering the Traditions of Israel, Atlanta: Society of Biblical Literature.

Köpf, Ulrich (2017), “Ferdinand Christian Baur and David Friedrich Strauss,” Ferdinand Christian Baur and the History of Early Christianity, edited by Martin Bauspiess, Christof Landmesser, David Lincicum, translated by Robert F. Brown & Peter C. Hodgson, New York: Oxford University Press.

Kratz, G. Reinhard (2005), The Composition of the Narrative Books of the Old Testament, translated by John Bowden, London: T & T Clark. 

Kratz, G. Reinhard (2016), “The Analysis of the Pentateuch: An Attempt to Overcome Barriers of Thinking” translated by Stephen Germany, ZAW, 128(4), pp. 529–561.

Krealing, G. Emil (1969), The Old Testament since the Reformation, New York: Schocken Press.

Kurt, Rodulph (1987), “Wellhausen, Julius” translated by Matthew J. O’Connell, Encyclopaedia of Religion, edited by Lindsay Jones, New York: Thomson Gale.

Miller, J. Maxwell (1991), “Is it Possible to Write a History of Israel without Relying on the Hebrew Bible?” The Fabric of History: Text, Artifact and Israel’s Past edited by D. V. Edelman, Sheffield: JSOTSup 127.  

Nicholson, Ernest (1998), The Pentateuch in the Twentieth Century: The Legacy of Julius Wellhausen, New York: Oxford University Press.

Thompson R. J. (1970), Moses and the Law in a Century of Criticism since Graf, Leiden: Brill.

Wellhausen, Julius (1961), Prolegomena To The History Of Ancient Israel, translated by Mr. Menzies & Mr. Black, New York: The World Publishing Company.