اصول و مبانی انسان‌شناختی اکهارت در امکان خداگونگی انسان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه فلسفه و خکمت اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 دانشیار فلسفه و حکمت معاصر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

با­توجه به آن­که الهیات اکهارت را الهیات سلبی دانسته­اند که بر ناشناختنی بودن خداوند و تعالی وجودی او از ممکنات تأکید می­کند، مسأله خداگونگی انسان از منظر اکهارت امری ناممکن و ناشدنی به نظر می­رسد. لذا این سوال مطرح می­شود که چگونه اکهارت به خداگونگی انسان معتقد است؟ مبانی و اصول وی در این مسأله چیست؟ خداگونگی انسان از منظر اکهارت بر اصول و مبانی انسان­شناختی وی استوار است. این پژوهش به تحقیق درباره چهار مولفه انسان­شناختی که اکهارت در این مسأله از آن­ها بهره­برده­است می­پردازد. این چهار مولفه عبارتند از: تولّد الهی در روح، قوۀ عقل، مشابهت و همانندی ذات خدا و ذات نفس و مقام لایقفی انسان. اکهارت بر­اساس این اصول و مبانی، بر این باور است که انسان دارای ظرفیت و توانی است که می­تواند به بالاترین مرتبه ممکن ارتقا­یافته و خداگونه شود. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آثار اکهارت، می­کوشیم تا اصول و مبانی انسان­شناختی وی را در امکان خداگونگی انسان روشن سازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eckhart's anthropological principles and foundations in the possibility of human deification

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ghaderi 1
  • Mohammad Sadegh Zahedi 2
  • Mohammad Javad Shams 3
1 student of International University of Imam Khomeini Qazvin
2 Associate professor of Islamic philosophy and theology of International University of Imam Khomeini Qazvin
3 Associate professor of Islamic philosophy and theology of International University of Imam Khomeini Qazvin.
چکیده [English]

Considering that theology of Eckhart is considered to be a divine theology that He emphasizes the unknowableness of God and His exaltation of possibilities, The issue of human deification seems to be impossible in the eyes of Eckhart. So the question is raised about how Eckhart believes in the deification of mankind? What are his foundations and principles in this matter? Human deification in the eyes of Eckhart is based on his principles and foundations  of anthropological. This reaserch  indagates four anthropological components of Eckhart. This  four anthropological components consist on: divine birth in the soul- power of intellect- similarity nature of God and nature of soul -Non – Stage. Eckhart, based on this  foundations and principles, believes that human has holder  power and capacity that can rise to possible crest and turn to similar of God. In this reaserch try to whit descriptive ana analytical metod and whit cite to works of Eckhart clear Eckhart's anthropological principles and foundations  in the possibility of human deification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Deification
  • Eckhart
  • Soul
  • God
آنترمن، آلن(1385). باورها و آیین های یهودی،ترجمه رضا فرزین،قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

آندرهیل، اِوِلین(1384). عارفان مسیحی، مترجمان حمید محمودیان، احمدرضامویدی، قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

اپستاین، ایزیدور(1385). یهودیت، بررسی تاریخی،ترجمه بهزاد سالکی، تهران: موسسه پژوهشی حکت و فلسفه ایران.

استیس، و. ت (1375). عرفان و فلسفه. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات سروش.

استیس، و. ت(1386). تاریخ انتقادی فلسفه یونان،ترجمه یوسف شاقول، چاپ دوم، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

ایلخانی، محمد(1389). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، چاپ سوم، تابستان،انتشارات سمت.

حاج ابراهیمی ، طاهره(1392). خدا، جهان و انسان در اندیشه فیلون و ابن عربی، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

رویتر، جیمز ای(1383). «دگرگونی انسان در نظر ابن عربی و اکهارت». مترجم محمد هادی ملازاده، پژوهش های فلسفی-کلامی: دوره پنجم، شماره 19، صص 153-180.

ژیلسون، اتین ( 1389). تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی، ترجمه رضا گندمی نصرآبادی، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

ژیلسون، اتین(1384). روح فلسفۀ قرون وسطی، مترجم علی مراد داودی، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

فراست، اس. ئی(1388). آموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ، مترجم غلام حسین توکلی، چاپ اول، انتشارات حکمت.

کاپلستون، فردریک (۱۳۸۷/الف). دیباچه‌ای بر فلسفه قرون وسطا، ترجمه مسعود علیا، چاپ دوم، انتشارات ققنوس.

کاپلستون، فردریک(1387/ب). تاریخ فلسفه، ترجمه ابراهیم دادجو، جلد دوم، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

کاسیرر، ارنست(1388). رساله ای در باب انسان درآمدی بر فلسفه فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاد، چاپ چهارم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

گاتری، دبلیو .کی( بی تا). زندگی و شخصیت دیدگاههای فلسفی، ترجمه حسن فتحی، چاپ اول، تهران: فکر روز.

لائرتیوس، دیوگنس(1387).  فیلسوفان یونان، ترجمه بهزاد رحمانی، چاپ اول، اسفند، نشر مرکز.

مارتین، جان(1393). تاریخ فلسفه غرب: فلسفه قرون وسطی، ترجمه بهنام اکبری، ج3 ، چاپ اول، تهران: انتشارات حکمت.

نیوزنز، جیکوب(1389).یهودیت، ترجمه مسعود ادیب، قم: ادیان.

ورنر، شارل(1382). حکمت یونان، ترجمه بزرگ نادرزاده، چاپ سوم، بهار، شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی.

 

Blakney, Raymond (1941). Meister Eckhart, A Modern Translation, New York: Hpper and Brothers Publishers.

Davis, Oliver (1994). Meister Eckhart, Selected Writings, Trans by, Penguin Books.

Forman, Robert K. C( 1996). Meister Eckhart: The Mystic as Theologian : Amazon.

James M. Clark and Joh'n Vskinner, (1958).  Meister Eckhart: Selected Treatises and sermons, Translated from latin and German with an Introduction and Notes ,London: Faber and Faber.

McGinn, Bernard(2000-2001). The Mystical Thought of Meister Eckhart: the man from whom God hid nothing, , The Edward Cadbury Lectures: Publishing Company New York.

Meister Eckhart(1981). The Essential Sermons, Trans. by Bernard McGinn, New York: Paulist Press.

Meister Eckhart(1986). Teacher and Preacher, ed. By Bernard McGinn, New York: Paulist Press.

Mileman, Bruce (1996). “Suffering God: Meister Eckhart′s Sermon 52” in Mystics Qurterly, 22: 69-90

Payn, Steven (1998), "Mistisism", in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 6-

Schurmann, Reiner.(1978). “The Loss of the Origion in Soto Zen and in Meister Eckhart”, in The Thomist, 42: 281-312.

Sells, Michael (1994). Mystical Languages of Unsaying, Chicago: the University of Chicago Press.