تحلیل ِ مقابله ی نیچه با دین مسیحیت درقالبِ تفسیرهای اسطوره ای ، فلسفی و دینی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه ی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه ی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

چکیده
نیچه در باب مسئله ی تفسیر هستی همیشه سعی دارد که عناصر اسطوره ای و فلسفی را بر تفسیر و خوانش مسیحی و دینی ترجیح بدهد.این در حالیست که خود او دستاوردهای عظیمی برای مسیحیت بیان می کند که اگر بالاتر از تاثیر اندیشه های فلسفی و اسطوره ای در تاریخ بشر نبوده کمتر هم نیست .به نظر می آید شیوه ی نقد نیچه نسبت به مسیحیت بدبین و منفی است در حالیکه در باب دیگر اندیشه ها یا اشخاص جنبه های مختلفی را بیان می کند. نیچه در تحلیل های خود اصرار دارد که جریان تفسیر هستی را دو قطبی سازی کند به گونه ای که تفیسر باستانی و تفسیر خود او در یک طرف دعواست ولی در طرف دیگر حضرت مسیح (ع) را قرار نمی دهد بلکه فقط تا این حد او را وارد مناقشه می کند که بهانه ی برای یک آغاز بوده است او طرف مقابل خود را پولس حواری قرار می دهد که تفسیر دیگرگونه از آنچه مسیحیت اولیه بوده ارائه داده است.به هر حال به نظر می آید خوانش نیچه از تفسیر هستی با تاریخیت هستی هم خوانی ندارد بدین خاطر که گاه بی گاه در مسائل نامربوط به مسیحیت ،گریزی به مسائل این دین می زند .نیچه همواره تاکید براین دارد که مسیحیت وارث همه جریان های تباهی گر زندگی و هستی است . این دو قطبی سازی تفسیر هستی به صورت مقابله ی فرهنگ باستان و مسیحیت ارائه میشود که بنظر با تاریخیت انسان همخوانی واقعی ندارد بدین خاطر که او مسیحیتی را غیر اصیل و محکوم به نیستی می داند که دست کم دو هزار سال نوعی از انسان راهبری کرده و هم اکنون نیز می کند ، هر چند در قالب عبارت کوتاه به این موضوعات می پردازد ولی مایل نبود به همان مبسوطی که مسیحیت را نقد از آن دستاوردها سخن براند.
خواست قدرت ، نیروهای کنشی و واکنشی ، دیونیسوس ، آریادنه
Keywords :The will to power ,forces action , forces reaction, Dionysus , Ariadne

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Nietzsche's confrontation with Christianity in the form of mythological, philosophical and religious interpretations

نویسندگان [English]

  • seyedhassan falsafi talab 1
  • Seyed Massoud Sayf 2
  • Abdurrazzaq Hesamifar 3
1 Zabol Hadith School of Science and Quran
2 Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University (IKIU)
3 Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University (IKIU)
چکیده [English]

Abstract
On the question of the interpretation of the universe, Nietzsche always tries to prefer mythological and philosophical elements to Christian and religious interpretation and reading. However, he himself states great achievements for Christianity that if higher than the influence of philosophical and mythological ideas. It is not less in human history. Nietzsche's critique of Christianity seems to be pessimistic and negative, while in other respects it expresses different aspects of thought or person. In his analysis, Nietzsche insists on polarizing the course of the interpretation of the universe, so that the ancient commentator and his own interpretation are on one side of the dispute, but do not place Christ (pbuh) on the other side, but only to this extent. He argues that it was an excuse for a beginning. He contrasts Paul with the apostle, who offers a different interpretation of what early Christianity was. He does not read because he occasionally avoids the issues of this religion in matters unrelated to Christianity. Nietzsche always emphasizes that Christianity inherits all the destructive currents of life and existence. This dichotomy of the interpretation of the universe is presented as a confrontation between ancient culture and Christianity, which does not seem to be in real harmony with human history because he considers Christianity to be non-genuine and doomed to non-existence, ruled by a human for at least two thousand years. He still does, although he deals with these issues in the form of a short phrase, but he did not want to speak as extensively as Christianity criticizes those achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The will to power “forces action “
  • forces reaction”
  • Dionysus” Ariadne”