دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
6. نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا

10.30465/srs.2020.5593

حسین فراشیانی؛ عباس جوارشکیان؛ علی حقی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


11. امکان تغییر مزاج و نقد نظریه جبرگرایی ژنتیک

10.30465/srs.2020.5516

حسینعلی گودرز بروجردی؛ مجید ملایوسفی؛ روح اله آدینه