نویسنده = ایراندخت فیاض
تعداد مقالات: 1
1. نسبت علم و دین در فلسفة ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-71

امیر قنبری همایکوه؛ ایراندخت فیاض؛ محسن ایمانی نائینی؛ اکبر صالحی