کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نگرش کریشنامورتی به دانش با تکیه بر آموزه‌های اسلام

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

10.30465/srs.2020.33223.1790

مهدی قهرمان؛ پریا نوری؛ سید مجید نبوی


2. نسبت علم و دین در گذر تاریخ (دوره پیشارنسانس با تأکید بر اسلام و مسیحیت)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

10.30465/srs.2020.5675

زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ کامبیز کلهر


3. دیدگاه مکاتب فلسفه علم در باب «پیشرفت علم»؛ با نگاهی بر دیدگاه اسلام

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-150

امیر اعتمادی بزرگ؛ محمدرضا آرام؛ جعفر حسن‌خانی


4. بررسی خواص درمانی میوه‌های قرآنی و میزان همخوانی آن با یافته‌های نوین علوم پزشکی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-152

مرتضی نصیری؛ امید صادقی؛ حسام اسحاقی شهرضایی