نویسنده = علی رحمانی فیروزجاه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جامعه‎شناختی رابطۀ بین سبک زندگی و دینداری (مطالعۀ موردی شهر ساری)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-60

علی رحمانی فیروزجاه؛ سعدیه سهرابی


2. رابطۀ سبک زندگی و دین‌داری از دیدگاه ابن ‌خلدون

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-32

علی رحمانی فیروزجاه؛ سعدیه سهرابی