تبیین کامل در سیستم های بسته فیزیکی و محدودیت نسخه علی برهان جهان شناختی با تمرکز بر تقریر کوین دیوی و مارک لیپلمن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با تمرکز بر تقریر کوین دیوی(Kevin Davy) و مارک لیپلمن (Mark Lippelmann) از نسخه علی برهان جهان شناختی در سیستم های بسته فیزیکی ، می کوشد با در نظر گرفتن شرایط کامل بودن یک تبیین در سیستم های بسته فیزیکی و در نظر گرفتن جهان متشکل از پدیده های فیزیکی به عنوان یکی از این سیستم ها، و با در نظر گرفتن نسخه علی برهان جهان شناختی به عنوان برهانی که بر اساس این پدیده های فیزیکی ارائه شده است نشان دهد که این برهان از یک منظر خاص فیزیکی قابل اعمال بر این پدیده ها نیست و به این ترتیب محدوده ای که در آن، این برهان کارایی دارد تنگ تر می شود. برای نشان دادن این مشکل، از فرمول بندی این برهان و نیز از زنجیره های حمایت شده و زنجیره های معلق استفاده شده است. در کنار اشکالات مشهور فلسفی مغالطه ترکیب مفصل و تسلسل نامتناهی که در طول تاریخ فلسفه بر این برهان وارد شده اند، این اشکال از دریچه فیزیک مطرح شده است. در مقابل این برهان، برهان امکان و وجوب در فلسفه اسلامی مطرح شده است که اشکال فوق الذکر بر آن وارد نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complete Explanation in Closed Systems And the Limitation of Cosmological Argument from Cause On the base of Kevin Davey and Mark Lippelmann

نویسندگان [English]

  • Faezeh Barzegar tabrizi 1
  • Mansour Nasiri 2
1 Farabi College of Tehran University
2 Farabi Faculti of Tehran University
چکیده [English]

This paper is an analysis of Cosmological Argument whit a look on a paper that has been written by Kevin Davey and Mark Lippelmann.
In this paper, the cosmological argument from cause, has been formulated in a mathematical way and it has been shown that a complete explanation can be possible in a closed system physically but not in a philosophical view and not in terms of cosmological argument. In other words the cosmological argument has been carried into a physical atmosphere and has been subjected in supported and suspended chains. This physical view on cosmological argument, leads to varied result in varied conditions and the final explanation in and closed systems is different. The use of formula and pictures of chains is a way to show that what happens exactly in this challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmological argument
  • closed systems
  • complete explanation
  • causation