نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حگمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
ملاصدرا با الگو گرفتن از معصومین(ع) تحصیل علم را به دو طریق می ‌داند: 1-راه کشف و کسب. 2-راه انکشاف و الهام. راه کشف، روش بحث و تعلیم و تعلم و توجه به استدلال ‌های برهانی و منطقی است که راهی عمومی است و هر کس به اندازه-ی تلاش خود از این علم بهرمند می‌ شود. اما راه انکشاف و الهام راهی است که خداوند، نور علم را به قلب انسان اشراق می کند، علم انبیا و اولیا از این راه است. در این راه علوم با تزکیه و تجرید نفس حاصل می شود که تفاوت این دو علم، فرق بین وصف و ذوق است، که در طریق اکتسابی شخص وصف حلاوت را می شنود و آن را فرا می گیرد، اما در طریق انکشاف و الهام، شیرینی را می چشد. ملاصدرا برای طریق تحصیل دانش از راه انکشاف که از طریق تهذیب و تصفیه‌ی نفس حاصل می‌شود، اهمیتی ویژه قائل است و آن را، راه غیبی و الهام باطنی می‌خواند و مرحله‌ی کمال الهام را مرحله‌ی وحی انبیا و اولیا می دانست. هدف از این پژوهش بررسی نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا می باشد. بنابراین در این پژوهش، رابطه علم و عمل، مساوقت علم و معرفت با فضایل اخلاقی و فضیلت بودن علم و رذیلت بودن جهل و... از نظر ملاصدرا مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between science and knowledge with moral virtues and vices according to Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • hosein farashiani 1
  • Abbas Javareshkian 2
  • Ali Haghi 3
  • Seyed Morteza Hosseini 4
1 FERDOWSI mashhad
2 ferdowsi university
3 ferdowsi mashhad
4 ferdowsi mashhad
چکیده [English]

ABSTRACT
mollasadra following say the study of science in two ways: 1 - way of discovery and acquisition. 2 - Way of inspiration and inspiration. the method of discovery is the method of teaching and teaching and attention to reasoning that is a general way, and every one has its own limitations. But the path of inspiration and inspiration is the way God makes the light of science to the human heart, patriarchs and اولیا are in this way. In this way science is achieved with the purification and abstraction that the difference between the two sciences is the difference between the description and the taste, which through the acquisition of a person hears the sweet and learns it, but it tastes sweet by inspiration and inspiration. in order to obtain knowledge from the way of purification of knowledge through the purification of the self, mollasadra has a special importance, and it recognizes the inspiration and inspiration of inspiration to the prophets and the parents. the aim of this study is to investigate the ratio of knowledge and knowledge with the virtues and virtues of morality. therefore in this study, the relationship of science and practice, knowledge of science and knowledge with the virtues of science and vice of vice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mulla Sadra
  • Science and knowledge
  • Moral Virtues