بررسی تحلیلی علم حضوری و حصولی دراندیشه جلال الدین رومی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

چکیده
اندیشه مولانا درباره دانش حصولی و حضوری و تکیه وی بر گذر دانشهای ظاهری و رسیدن به شهود و دیدن حقایق عالم، نگارنده را بر آن داشت تا به ارجاع عناوین و شواهدی از استدلال، تأیید و اصرار دو رکن رکین عرفان اسلامی بر اصالت و حقانیت حضور و شهود در سلوک الی ا... ، توجهی ویژه به باریک اندیشی مولانا به موضوع اسرار باطنی و حکمت نوری گردد. در این مقاله به طرح دیدگاههای مولانا نسبت به ویژگی های علم حضوری، طریق سلوک، ادراک لطایف و حقایق، سهم مجاهدت بنده در انقطاع و تصفیه نفس، تأمل در نظام بدیع خلقت، عروج به عالم نور، تابش لوامع انوار بر دل سالکان پرداخته شده است و به شواهدی در اثبات اعتقاد و تکیه ی مولانا به سلوک قدسی و حضوری، در دریافتهای باطنی ارجاع گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis acquired knowledge and presencein the thought of Jalaluddin Rumi

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Keykha Farzaneh 1
  • mohammad zarei 2
1 Azad Zahedan
2 Theology Group, Department of Medicine, Zahedan University of Medical Science
چکیده [English]

Abstract
Rumi's thought about acquired knowledge and presence and his reliance on the passage of external knowledge and reaching intuition and seeing the facts of the world, led the author to refer to titles and evidence of argument, confirmation and insistence of the two pillars of Islamic mysticism on the originality and legitimacy of presence. And intuition in the conduct to ..., pay special attention to Rumi's narrow thinking on the subject of esoteric secrets and optical wisdom. In this article, Rumi's views on the characteristics of face-to-face science, through behavior, perception of jokes and truths, the contribution of my struggle in discontinuity and self-purification, reflection on the novel system of creation, ascension to the world of light, radiance of light on the hearts of seekers are discussed. And has been referred to as evidence in proving Rumi's belief and reliance on sacred and present behavior in esoteric perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acquired Science
  • Presence Science
  • Jalaluddin Rumi
  • Discovery and Intuition
  • Behavior and Self-Purification